„Екорила” сезира окръжна прокуратура за нарушения преди 4 г. : Природозащитници: Апелативна прокуратура София установи нарушения в Общинско лесничейство-Самоков, разпореди втора проверка на шефа инж. Евгени Димитров и гл. счетоводител Павел Щъркелов

Filed under: Искам думата |

Прокурор Е. Дангов отменено постановление на колежката си Йоцова и дава указания да се изяснят всички обстоятелства, свързани с констатираните нарушения в одитния доклад на Сметната палата

Природозащитници от Екологичен форум за защита на Рила „Екорила” сезираха Окръжна прокуратура-София за констатирани губи нарушения на законите в Общинско лесничейство-Самоков още преди 4 години, през 2009 г., пишат самоковци.

 Нарушенията са установени при извършен одит на дейността на лесничейството по управление и разпореждане с общинските гори за периода 01.01.2004 – 01.01.2006 година и са отразени в одитния доклад на Сметната палата. Софийската окръжна прокуратура образува досъдебно производство по случая с прокурор Е. Йоцова. Прокурор Йоцова възложи „събирането и проверката на наличните оригинални документи, касаещи дейността по управлението и разпореждането с гори от общинския фонд” на Агенцията за държавна финансова инспекция. Оставяме без отговор въпроса защо, след като Сметната палата се е произнесла по тези закононарушения, се ангажира допълнително АДФИ? Но така или иначе назначената „комплексна съдебно-счетоводна икономическа и строителна експертиза” следваше да даде заключение относно:

„1. Да се установи по всяка обществена поръчка, свързана с ремонт и възстановяване на горски пътища, кои длъжностни лица са отговорни за реалното осъществяване на инвеститорския контрол и изплащането на средствата по поръчките от страна на възложителя.

2. Да се конкретизира по всяка обществена поръчка реалното изпълнение, надплащане от договореното.

3. Да се конкретизира спазване на вътрешната нормативна уредба и съответствието й със Закона за общинската собственост, Закона за горите и Правилника за прилагане закона за горите – административен капацитет, материално-техническа обезпеченост, финансова дейност и др., преценявайки изложеното в одитния доклад на Сметната палата за изясняване на обстоятелствата при констатираните допуснати закононарушения във визираните сектори, налице ли е присвоителна дейност, преразход или разпиляване на бюджетни средства и от кои длъжностни лица?”

Уточняваме, че цитираните текстове са от Постановление № 273/09 от 07.12.2012 година, издадено от прокурор Е. Йоцова. Освен Сметната палата така или иначе нарушения в дейността на лесничейството констатира и назначената експертиза. От заключението й е видно, че отговорни длъжностни лица за посочения период са инж. Евгени Борисов Димитров – управител, и Павел Василев Щъркелов – главен счетоводител. Посочено е също така, че „в счетоводството на Общинско лесничейство-Самоков са съставяни и приемани документи за извършена работа без конкретизиране на договора, за който се отнасят. В отчетните документи липсват единични цени за извършена услуга. Начинът на водене на счетоводството не дава основание на вещите лица да установят наличие на преразход, липси или злоупотреби с бюджетни средства. ” Последната констатация оставя убеждението, че колкото по-зле се води счетоводната отчетност, толкова по-голям шанс имат отговорните длъжностни лица да останат ненаказани за извършените от тях закононарушения. Експертизата е потвърдила и заключенията на Сметната палата, че „Кметът на Община Самоков не е упълномощавал управителя инж. Евгени Борисов Димитров да организира и провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки, както и да сключва договорите за тях. Установено е нарушение по сключените договори, в които отсъстват номера, т.е. не са завеждани в регистри или в други отчетни книги, а носят само дата. Основната причина за невъзможността на вещите лица да установят наличие или липса на присвоителна или друга дейност, целяща облагодетелстване, е липсата на голяма част от документацията поради изтекъл срок за съхранение”.

Въпреки че по „категоричен начин е установено превишаване правата от страна на инж. Евгени Димитров, който е организирал, провеждал процедурите за възлагане на обществени поръчки, както и е сключвал договорите за тях, без да е упълномощен от кмета, както и допуснатите нарушения в отчетната дейност от страна на главния счетоводител Павел Щъркелов”, прокурор Е. Йоцова прекратява наказателното производство поради недоказаност и изпраща копие от постановлението на „Управителя на Общинско лесничейство за недопускане занапред незаконосъобразност при изпълнение на задълженията му, а също така да предприеме перманентни контролни мероприятия за проверка на дейността на Общинското лесничейство и отчетността съгласно Закона за счетоводството.” Както се вижда от цитираните текстове, прокурор Йоцова възлага на шефа на лесничейството Евгени Димитров да контролира сам себе си и постановява вълкът да пази стадото, а не да яде агнетата и овцете. Не се наемаме да коментираме постановеното от прокурор Йоцова. Нека на база цитираното всеки сам си направи извода доколко на този етап следствието и прокуратурата са си свършили работата. Отделен въпрос е и къде е бил бившият кмет Ангел Николов, милост за душата му, докато години наред управителят на общинското лесничейство Евгени Димитров е провеждал под носа му търгове за отдаване на общински гори, без той да го е упълномощил за това.

Значимото в случая е, че след като природозащитниците от „Екорила” обжалваха постановлението на СОП пред Апелативна прокуратура-София има издадено ново постановление, което след близо 10-годишна одисея дава надежда истината най-сетна да бъде установена и справедливостта да възтържествува. С постановление от 05.03.2013 година апелативната прокуратура установява, че постановлението на Софийската окръжна прокуратура е неправилно и незаконосъобразно.

В постановлението на апелативната прокуратура е записано:

„След цялостен анализ на доказателствата по досъдебното производство се установява следното:

– В продължение на 4 години досъдебното производство е водено повърхностно и неефективно.

– Разследването не е изяснило с категоричност нито едно обстоятелство от значение за делото при наличие на явни и фрапиращи нарушения, допуснати от длъжностни лица – управителя на Общинско лесничейство-Самоков Е. Димитров и главния счетоводител П. Щъркелов, констатирани в одитния доклад на Сметната палата.

– Разследващият орган и прокурорът от СОП са допуснали назначената комплексна експертиза да забави изготвянето на заключение цели осем месеца без наличие на фактическа и правна сложност или други основания за това. В крайна сметка вещите лица са представили твърде неясно и лишено от конкретика заключение без никаква стойност за разследването.

– Недопустимо комплексната експертиза е дала отговор на два правни въпроса от поставени й общо три…

– Неправилно прокурорът при СОП, без да е проведено задълбочено разследване, е направил извод за недоказаност, както и че занапред не могат да бъдат събрани доказателства за извършено престъпление, при положение че по делото са установени множество нарушения от длъжностни лица”

По-нататък в постановлението на апелативната прокуратура е установено, че „е налице превишаване на власт и права от Е. Димитров при провеждането на процедурата и сключването на договорите все с едни и същи фирми, без да е бил упълномощен за това по надлежния ред. Налице са доказателства за лъжливо документиране. Договорите са сключвани с едни и същи фирми, без да е обсъдено облагодетелстването им по този начин.” Установено е също така, че СОП неправилно е приела като основание за недоказаност заключението на комплексната експертиза, където е посочено, че начинът на водене на счетоводството не дава основание на експертите да установят наличие на преразход, присвояване и т.н. Подчертано е, че „самото водене на счетоводството от П. Щъркелов е нарушение на Закона за счетоводството, което налага да бъде проведено разследване с оглед престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 5 или следващи, както и по чл. 282, ал. 1 или 283 от Наказателния кодекс”

На посочените основания апелативният прокурор Е. Дангов постановява отмяна на Постановление № 273/09 на Софийската окръжна прокуратура и дава указания да се изяснят всички факти и обстоятелства, свързани с констатираните нарушения в одитния доклад на Сметната палата, да се назначи втора експертиза с други вещи лица, която да определи в резултат на действията и нарушенията от Димитров и Щъркелов причинени ли са вреди на Общинско лесничейство-Самоков и на държавния бюджет, както и налице ли са облаги за фирмите контрагенти. Поставено е изискване от страна на Апелативна прокуратура-София да се преценят доказателствата с оглед престъпление по посочените членове и други от Наказателния кодекс.

Събитията в държавата от последните дни и седмици, както и постановлението на прокурор Е. Дангов при Апелативна прокуратура-София доказват, че е вярна не само поговорката „Рибата се вмирисва откъм главата”. С не по-малка сила е валидна и обратната максима: „Когато главата е на мястото си – цялата система работи добре.” Затова вярваме, че и в България законността най-сетне ще се случи.

Повече подробности в печатното издание

Снимка: Инж. Евгени Димитров

Spread the love