Зам.-шефът на ОбС – Перник, Пламен Борисов от ГЕРБ: Всяко дете вече може да подаде жалба за нарушение на правата му с изключение на българчетата, докато държавата не ратифицира Третия протокол към Конвенцията на ООН

Filed under: Искам думата |

Нека гражданското общество да се мобилизираме, за да стане тази дата възможно най-скоро

87-09-81 Plamen_Borisov Зам.-председателят ОбС – Перник и член на ГЕРБ Пламен Борисов изпрати писмо до редакцията на в. „Вяра”, в което обясни подробно по какъв начин са защитени правата на децата по силата на влезлия преди дни в сила протокол към Конвенцията на ООН. Ето какво пише Пламен Борисов:

Влезе в сила Третият факултативен протокол към Конвенцията на ООН за защита на правата на детето. С него се дава възможност на децата, чиито права са нарушени от държавите, ратифицирали този протокол, да получат достъп до правосъдие на международноправно ниво. За съжаление българските деца не са сред тях. Всички балкански държави и наши съседи с изключение на Гърция са ратифицирали Трети протокол, освен българската държава. Не се представихме добре и ние, представителите на гражданското общество. Българските неправителствени организации не взеха участие (поне досега) в създадената международна коалиция за ратифициране на Третия допълнителен протокол.

Какво е новото и уникалното на Третия факултативен протокол?

За първи път материалните права на детето, залегнали в Конвенцията за правата на детето, ще бъдат и процесуално защитени чрез създадената комуникационна процедура за подаване на жалби до Комитета на ООН за правата на детето, осигурявайки правото на децата да бъдат чути. Каквито и термини да използват държавите съдоговорителки по дипломатически съображения  -„комуникационна процедура“, „комитет“, за да се избегнат думите „съд“ и „правосъдие“, става въпрос за едно и също – правата на децата са съдебно защитени и Третият факултативния протокол към Конвенцията за правата на детето относно процедурата за подаване на жалби, изрично защитава правото на децата да търсят правна закрила за възстановяване на нарушените си права.

Според ратифицирания протокол отделни деца или групи от деца ще могат да подават жалби за конкретни нарушения на техните права по силата на Конвенцията за правата на детето относно участието на деца във въоръжени конфликти, търговията с деца, детската порнография и детската проституция.

Третият факултативен протокол засилва отговорността, като ще помага не само да се установят пропуските в съдебните системи за деца на национално ниво, но и ще подкрепи независими институции за правата на човека, по-конкретно за правата на децата, както се призовава в Конвенцията на ООН за правата на детето. Конвенцията за правата на детето, която влезе в сила през 1989 г., е най-широко ратифицираният договор, касаещ човешките права, което отразява консенсуса между правителствата по света, че са налице определени минимални стандарти, от които всяко дете трябва да се ползва.

Комитетът на ООН за правата на детето неведнъж е заявявал, че: „За да имат смисъл правата, трябва да бъдат на разположение ефективни средства за защита и отстраняване на нарушенията“. Факултативният протокол към Конвенцията за правата на детето относно процедурата за подаване  на жалби е изключително важен механизъм за постигане на тази справедлива цел.

По силата на новия протокол само онези деца, чиито правителства са ратифицирали Факултативния протокол, могат да подават своите жалби до Комитета по правата на детето. Всички държави, страни по Конвенцията за правата на детето и нейните три факултативни протокола, имат задължение да направят този механизъм достъпен за всички деца, като специални усилия са насочени към децата, които са най-уязвими по отношение на нарушаването на правата, особено изключените и маргинализирани деца, като децата с увреждания, деца, произхождащи от коренното население или от малцинства.

Комитетът по правата на детето може да предприема мерки за защита на децата, които подават жалби срещу репресивни мерки, като изисква от държавата да предприеме временни мерки за закрила на детето или на група от деца. В случай че се установи, че съответната държава е нарушила Конвенцията, тя ще бъде задължена да изпълни препоръките, които комитетът е направил.

Комитетът по правата на детето се състои от 18 независими международни експерти по правата на човека, които следят за прилагането на Конвенцията и Факултативните протоколи от страните членки.

До появяването на първата жалба до Комитета сигурно ще мине още доста време, защото той ще приема жалби за нарушения на права на децата, които са извършени от влизането на Третия протокол в сила (с други думи за нарушения, извършени от 14 април 2014 г. нататък). За българските деца тази възможност се отлага до датата на ратифициране на Третия протокол от Република България. Нека гражданското общество да се мобилизираме, за да стане тази дата възможно най-скоро.

Spread the love