Инцидент 1 от веригата престъпления в мегапроцеса срещу бандата на ексбаретитеконсултанти: Свидетели: 8 полицаи гледаха как гардовете на Братя Галеви пребиват управителя на дискотека “Браво” Стоян Терзийски и чупят челюстта му, но обърнаха гръб

Filed under: Искам думата,Последни |

169-10-01-Galevi

Пред съ­деб­ния със­тав на Ок­ръ­жен съд-Кюс­тен­дил се из­п­ра­ви­ха шес­ти­ма слу­жи­те­ли на Ра­йон­но­то уп­рав­ле­ние в Дуп­ни­ца, ко­и­то в нощ­та, в ко­я­то е бил пре­бит Сто­ян Тер­зийс­ки в дис­ко­те­ка „Бра­во“, са из­вър­ш­ва­ли про­вер­ка. По дан­ни на сви­де­те­ли по­бо­ят в дис­ко­те­ка­та е ста­нал, след ка­то дъ­ще­ря­та на Пла­мен Га­лев е сед­на­ла на ре­зер­ви­ра­на­та ма­са за при­я­тел­ка­та му. В хо­да на за­се­да­ни­е­то се ока­за, че за две­те ви­на­ги е има­ло за­па­зе­ни ма­си. Съ­щев­ре­мен­но по­ли­цейс­ки­те слу­жи­те­ли за­я­ви­ха пред съ­да, че при про­вер­ка­та в за­ве­де­ни­е­то не са ста­на­ли сви­де­те­ли на по­бой. Це­ли­ят ком­п­лекс, вклю­чи­тел­но и рес­то­рант към не­го пък би­ли соб­с­т­ве­ност на Де­сис­ла­ва Мав­ро­ва. Тя е от­да­ла под на­ем дис­ко­те­ка­та на Тер­зийс­ки.

При оч­на став­ка в кюс­тен­дил­с­кия съд при­я­тел­ка­та на пре­би­тия уп­ра­ви­тел на рес­то­ран­т­с­ки ком­п­лекс „Бра­во“ в Дуп­ни­ца Сто­ян Тер­зийс­ки – Ви­о­ли­на Цве­та­но­ва, раз­поз­на ди­рек­т­но един от по­ли­ца­и­те, при­със­т­ва­ли на ма­со­вия бой в дис­ко­те­ка­та, при кой­то уп­ра­ви­те­лят за­ед­но с част от пер­со­на­ла е пре­бит от гар­до­ве на Бра­тя Га­ле­ви.

„Ето то­ва е един от тях“, по­со­чи дейс­т­ва­щи­ят по­ли­цай в РПУ – Дуп­ни­ца Крум Ива­нов Ви­о­ли­на Цве­та­но­ва.

„Тъй ка­то чес­то е ид­вал при нас, съм го за­пом­ни­ла по фи­зи­о­но­мия. Той лич­но за­ед­но с ос­та­на­ли­те по­ли­цаи пре­ми­на пок­рай Сто­ян, аго­ни­зи­ращ и без­по­мо­щен. Аз ви­дях, че по­ли­цаи се приб­ли­жа­ват до Сто­ян, и се на­дя­вах, че ще прек­ра­тят боя, но то­ва не ста­на, ка­за мо­ми­че­то пред съ­да в при­със­т­ви­е­то на всич­ки по­ли­цаи, за­по­доз­ре­ни в съ­у­час­тие с об­ви­не­ни­те за ръ­ко­во­де­не на ор­га­ни­зи­ра­на прес­тъп­на гру­па Бра­тя Га­ле­ви“.

169-10-01-Politsai-Krum Ivanov

Част от 19-те сви­де­те­ли за­я­ви­ха ка­те­го­рич­но, че на гроз­ния ин­ци­дент са при­със­т­ва­ли по­ли­цаи, ко­и­то гле­да­ли как гар­дът на Пла­мен Га­лев Ге­ор­ги Блат­с­ки чу­пи че­люст­та с жес­то­ки пес­т­ни­ци на дви­же­щия се с па­те­ри­ци по­ра­ди счу­пен крак уп­ра­ви­тел на за­ве­де­ни­е­то. Сви­де­те­ли­те пот­вър­ди­ха, че част от по­тър­пев­ши­те са би­ли би­ти и от още ня­кол­ко гар­до­ве на Га­лев.

Жер­т­ва­та Сто­ян Тер­зийс­ки в про­дъл­же­ние на 40 ми­ну­ти раз­ка­за как се е раз­ви­ла страш­на­та бу­ря над ком­п­лек­са: „Ин­ци­ден­тът ста­на по­ра­ди фак­та, че дъ­ще­ря­та на Пла­мен Га­лев – Свет­ла, сед­на на ма­са­та на при­я­тел­ка­та му Юли­я­на. Аз, за да пре­дот­в­ра­тя скан­дал, вед­на­га се оба­дих на Оков, за да му ка­жа за слу­чи­ло­то се, тъй ка­то се уп­ла­ших от пос­лед­с­т­вия и ис­ках да ги пре­дот­в­ра­тя. Оков ми ка­за: „Оба­ди се на То­ци“ – Апос­тол Ча­ка­лов. Те­ле­фо­ни­рах му и на ми­нут­ка­та той дой­де. За съ­що­то вре­ме прис­тиг­на и Ге­ор­ги Блат­с­ки. И до­ка­то обяс­ня­вах за как­во ста­ва въп­рос, Блат­с­ки за­поч­на да ме уд­ря жес­то­ко. Те­зи две ма­си ви­на­ги през це­лия се­зон сто­ят праз­ни, за­що­то ця­ла Дуп­ни­ца знае кой се­ди на тях. Те са с та­бел­ки. На ед­на­та пи­ше име­то Свет­ла, а на дру­га­та – Кре­мен, кой­то ид­ва с при­я­тел­ка­та на Га­лев – Юли­я­на. Свля­кох се обе­зоб­ра­зен пред ба­ра. По­ли­ца­и­те – виж­дах 4-5 край мен – ни­що не пред­п­ри­е­ха. Две­те мом­че­та на вхо­да – Иван и Ста­нис­лав, тръг­на­ха към мен, за да ми по­мог­нат, но от­не­со­ха ша­ма­ри от гардовете. „Ни­кой ня­ма да си хо­ди“, крес­на­ха те, за­що­то бя­ха ре­ши­ли да изяс­ня­ват кой е сме­нил бе­леж­ки­те на ма­си­те. Ви­дях ед­но джу­дже в Дуп­ни­ца, Мар­та е име­то й, че я пре­би­ват жес­то­ко, би­е­ха я в скла­да, ис­ка­ха да приз­нае, че тя е сме­ни­ла та­бел­ки­те. Тя от­ри­ча­ше. Но по­не­же я сма­за­ха в стра­шен бой, чух я да сте­не: „Аз, аз“. Тя е от кръ­га на тех­ни­те при­я­те­ли, но те я би­ха пред очи­те ми.

169-10-01-A.Sirakov

В дуп­ниш­ка­та бол­ни­ца от­ка­за­ха да ме прег­ле­дат. Там бях пос­рещ­нат от Кра­си­мир Оков. Пре­дуп­ре­ди­ха ме да не ва­дя ме­ди­цин­с­ко. Тръг­нах към Со­фия, бях при­ет на ле­че­ние във Во­ен­но­ме­ди­цин­с­ка ака­де­мия, две сед­ми­ци съм ле­жал там. Приб­рах се вкъ­щи и ед­на сед­ми­ца бях на лег­ло. Спом­ням си, че на сед­мия ден, ка­то ста­нах, при­пад­нах и ед­на сед­ми­ца ле­жах в дуп­ниш­ка­та бол­ни­ца.

По­ли­ца­и­те бя­ха край мен, бе­ше ги страх ка­то че ли. В съ­що­то вре­ме уда­ри­ха с про­вер­ка за­ве­де­ни­е­то ми. Ня­ма­ше кли­ен­ти, а по­лу­чи­ли сиг­нал за не­из­да­ден до­ку­мент. Сред тях бе­ше и ше­фът на мес­т­на­та ко­ми­сия за за­щи­та на пот­ре­би­те­ли­те Ка­тя По­по­ва“.

Сто­ян Тер­зийс­ки раз­ка­за и че е пла­щал так­са ох­ра­на 1500 ле­ва на ме­сец за дис­ко­те­ка „Ениг­ма“ и 2000 ле­ва за дис­ко­те­ка „Бра­во“.

„Ап. Ча­ка­лов оп­ре­де­ля­ше так­са­та, не знам на ка­къв прин­цип. Меж­ду нас ня­ма до­ку­мен­ти, раз­п­ла­ща­тел­ни. Пла­щах за ох­ра­на, но из­г­леж­да съм пла­тил, за да ме би­ят. Си­гур­но не­що не съм раз­б­рал, ка­за Сто­ян Тер­зийс­ки. И до­ба­ви:

169-10-01  Стоян Терзииски и Димитър Миланов copy

То­ци – в де­ня, в кой­то се из­п­ра­вих на кра­ка, ми­ну­ти пре­ди да при­пад­на и да бъ­да нас­та­нен в бол­ни­ца­та, е съ­об­щил на брат ми, че имам ед­на гло­ба, ко­я­то тряб­ва да се пла­ти, в раз­мер на 3500 ле­ва, за раз­ме­не­ни­те та­бел­ки на ма­си­те с име­на­та на при­я­тел­ка­та на Га­лев и на дъ­ще­ря му. Брат ми лич­но му за­не­се па­ри­те.

На въп­рос на за­щи­та­та на Сто­ян Тер­зийс­ки – ад­во­кат Си­ра­ков – пла­щал ли е або­на­мент за за­па­зе­ни­те две ма­си Пла­мен Га­лев, кли­ен­тът му от­го­во­ри, че то­ва ни­ко­га не е ста­ва­ло, въп­ре­ки че е връ­щал кли­ен­ти и е ре­гис­т­ри­рал за­гу­би.

При­я­тел­ка­та му Ви­о­ли­на Цве­та­но­ва пък раз­ка­за пред съ­деб­ния със­тав как се опит­ва­ла нап­раз­но да да­де по­мощ на Сто­ян, ка­то му по­да­де две­те па­те­ри­ци, но е би­ла прес­рещ­на­та от ох­ра­на­та и гру­бо от ръ­це­те й па­те­ри­ци­те са би­ли из­т­ръг­на­ти. Уд­ря­ха го жес­то­ко, це­ли­ят бе­ше с кръв.

Пос­лед­ва­ха раз­пи­ти на сви­де­те­ли, ко­и­то пот­вър­ди­ха всич­ко слу­чи­ло се и фак­та, че са ви­де­ли по­ли­ца­и­те как ми­на­ват пок­рай сма­за­ния от бой уп­ра­ви­тел, ка­то си зат­ва­ря­ли очи­те или се об­ръ­ща­ли с гръб, до­ка­то Тер­зийс­ки ле­жал окър­ва­вен и без­по­мо­щен.

Ин­те­рес­ни по­ка­за­ния да­де соб­с­т­ве­нич­ка­та на ком­п­лекс „Бра­во“ Де­сис­ла­ва Мав­ро­ва. Тя обя­ви, че е по­лу­ча­ва­ла на­ем от Тер­зийс­ки за лет­ния се­зон в раз­мер на 20 000 ле­ва, че пър­во соб­с­т­ве­ник на ком­п­лек­са е бил съп­ру­гът й от 2001-ва, а пос­ле от 2004 г. – тя. Ни­кой не ме е за­дъл­жа­вал да пла­щам за ох­ра­на, ня­мам пред­с­та­ва, ка­за тя.

Сред по­ли­ца­и­те, ко­и­то тряб­ва­ше да да­ват по­ка­за­ния, бе­ше лич­но ше­фът на Дет­с­ка пе­да­го­ги­чес­ка стая Ивай­ло Де­лийс­ки, кой­то ка­за, че ни­то е зна­ел за дейс­т­ва­ща ох­ра­на в за­ве­де­ни­е­то, ни­то е виж­дал ин­ци­дент. И уточ­ни, че в за­ве­де­ни­е­то е има­ло съв­сем мал­ко кли­ен­ти, не по­ве­че от 30, но не мо­жа да от­го­во­ри убе­ди­тел­но на въп­рос на про­ку­ро­ра ко­го са про­ве­ря­ва­ли, след ка­то не е има­ло кли­ен­ти.

Ше­фът от от­дел „Ико­но­ми­чес­ки прес­тъп­ле­ния“ Слав­чо Му­таф­чи­ев уточ­ни: „Бях ка­то прид­ру­жи­тел на Ка­тя. Ни­що не съм пра­вил. Тя раз­го­ва­ря, но не знам с ко­го, не поз­на­вам уп­ра­ви­те­ля. Не пом­ня ни­ко­го. Ня­ма­ше ни­ка­къв ин­ци­дент. Има­ше мал­ко хо­ра“.

На въп­ро­си на про­ку­ра­ту­ра­та той уточ­ни, че ра­бо­ти 9 го­ди­ни в по­ли­ци­я­та.

– Вие как­ва фун­к­ция из­пъл­ня­ва­те ка­то слу­жи­тел в Ико­но­ми­чес­ка по­ли­ция, как­во тряб­ва да пра­ви­те?“

– Ра­бо­тя по 1/3 от прес­тъп­ле­ни­я­та от На­ка­за­тел­ния ко­декс.

И бе па­ри­ран:

– И всич­ки те се осъ­щес­т­вя­ват в дис­ко­те­ка­та, та­ка ли?

По ад­рес на уп­ра­ви­те­ля той за­я­ви: „Има­ше един чо­век с па­те­ри­ци“. И уточ­ни, че той не е тан­цу­вал на дан­син­га и не е плу­вал в ба­сей­на. То­зи чо­век за мен не бе­ше осо­бе­но ин­те­ре­сен.

При ко­е­то от про­ку­ра­ту­ра­та пос­та­ви­ха пред съ­ди­я­та въп­рос към по­ли­цая: „Още ли ра­бо­ти­те в Ико­но­ми­чес­ка по­ли­ция?“

– Да, за­що­то ни­що не се е слу­чи­ло и за­що­то ни­що не съм за­бе­ля­зал, след вре­ме на­у­чих, че е има­ло бой и че уп­ра­ви­те­лят е със счу­пе­на че­люст.

– А из­нуд­ва­ни­я­та и ре­ке­тът ико­но­ми­чес­ки прес­тъп­ле­ния ли са, пос­тъп­ва­ли ли са та­ки­ва сиг­на­ли при Вас в Ико­но­ми­чес­ка по­ли­ция? – по­пи­та­ха от про­ку­ра­ту­ра­та.

– Не, не са пос­тъп­ва­ли ни­ко­га.

След то­ва бе по­ви­кан раз­поз­на­ти­ят ка­то при­със­т­ващ на ин­ци­ден­та по­ли­цай Крум Ива­нов. Той пот­вър­ди, че е бил там, че е изис­к­вал лич­ни кар­ти, че не е бил уни­фор­мен, че Ка­тя е изис­к­ва­ла до­ку­мен­ти, че е чул след вре­ме, че има счу­пе­на че­люст съ­ща­та ве­чер, но ми­на­ха ме­се­ци – ка­за Крум Ива­нов.

Съ­що­то пот­вър­ди­ха и ос­та­на­ли­те по­ли­цаи, но изяв­ле­ни­е­то на Ми­ха­ил Джа­джа­ров от ръ­ко­вод­с­т­во­то на от­дел „Нар­ко­ти­ци“ в Дуп­ни­ца бе­ше фра­пи­ра­що:

„Ви­дях Сто­ян Тер­зийс­ки, със счу­пен крак бе­ше, поз­на­вам го доб­ре, бе­ше с па­те­ри­ци, за­поч­на из­вър­ш­ва­не на про­вер­ка, ръ­ко­во­де­ше я Слав­чо Му­таф­чийс­ки. Аз от­го­ва­рям за на­ли­чие на нар­ко­ти­ци, но в за­ве­де­ни­е­то не ус­та­но­вих ве­щес­т­ва, ни­то ли­ца. Ня­ма­ше мно­го по­се­ти­те­ли. Из­вър­ш­вах­ме ця­лос­т­на про­вер­ка“.

На въп­рос на ад­во­кат Си­ра­ков из­вър­ш­вал ли е про­вер­ка за нар­ко­ти­ци в ра­йо­на в се­ло Ре­си­ло­во по­не вед­нъж в прак­ти­ка­та си, спец­чен­ге­то от­го­во­ри с ед­на ду­ма: „Не“.

Сред раз­пи­та­ни­те бе­ше и ед­но от ста­ри­те чен­ге­та на Дуп­ни­ца – Сто­ил Ко­ла­ров. Не­го­ви­те по­ка­за­ния бя­ха в ду­ха на ос­та­на­ли­те.

Ли­де­рът на пар­тия „Но­ва си­ла“ ад­во­кат Си­ра­ков нап­ра­ви офи­ци­ал­но изяв­ле­ние в съ­деб­на за­ла, в ко­е­то при­зо­ва: „Нас­то­я­вам ми­нис­тъ­рът на вът­реш­ни­те ра­бо­ти Цве­тан Цве­та­нов да зак­рие по­ли­цейс­кия учас­тък в Дуп­ни­ца. Да го зак­рие или да про­ве­де но­ва кад­ро­ва по­ли­ти­ка, за­що­то слу­жи­те­ли от от­де­ли­те „Ико­но­ми­чес­ка по­ли­ция“, „Нар­ко­ти­ци“, „Теж­ки кри­ми­нал­ни прес­тъп­ле­ния“ яв­но не си вър­шат ра­бо­та­та, не ох­ра­ня­ват об­щес­т­ве­ния ред, а спо­койс­т­ви­е­то на оп­ре­де­ле­на биз­нес фа­ми­лия. Рад­вам се, че има­ше сви­де­те­ли, ко­и­то не се стра­ху­ва­ха и ка­за­ха ис­ти­на­та. Труд­но ми е да по­вяр­вам на по­ли­ца­и­те, за­що­то е има­ло тол­ко­ва мно­го оче­вид­ци на ин­ци­ден­та и те го пот­вър­ж­да­ват, има счу­пе­на че­люст, на­па­де­ние над чо­век, кой­то не мо­же да се бра­ни, а по­ли­ца­и­те, и по-спе­ци­ал­но раз­поз­на­ти­ят, до­вол­но за­я­вя­ват, че та­ко­ва не­що не е ста­ва­ло.

През 2012 г. след про­из­на­ся­не­то на при­съ­ди­те на Бра­тя Га­ле­ви и оп­ра­да­ва­не­то на Блат­с­ки от съ­да Сто­ян Тер­зийс­ки, пре­бит пред очи­те на по­ли­цаи в рес­то­ран­т­с­ки ком­п­лекс „Бра­во“ от не­го, бе­ше в не­до­у­ме­ние: То­ва е ден на спра­вед­ли­вост, но не мо­га да си обяс­ня за­що ос­нов­ни­ят би­яч на Бра­тя Га­ле­ви Блат­с­ки е оп­рав­дан. Всъщ­ност то­ва е чо­ве­кът, кой­то ед­ва не ме умър­т­ви. Още не мо­га да аси­ми­ли­рам как­во оз­на­ча­ва та­зи при­съ­да, ка­за Тер­зийс­ки, кой­то на­пус­на Дуп­ни­ца вед­на­га след ин­ци­ден­та, ста­нал по по­вод скан­дал меж­ду лю­би­ма­та же­на и дъ­ще­ря­та на Пла­мен Га­лев.

Снимките

1  Братя Галеви и Красимир Оков с адвокатите си в съда

2 Полицаят Крум Иванов (вляво) бе разпознат от свидетел като присъстващ на мелето в комплекс “Браво”, колегата му Славчо Мутафчиев обяви: Изнудване и рекет в Дупница няма.

3 Антон Сираков

4 Стоян Терзийски (вляво)

 

Spread the love