30-годишната Владимира Стоименова стана първата жена доктор по право на Дупница, бившият главен прокурор Борис Велчев я журира, майка й ги видя един до друг приживе в сън, дисертантката: Публикувам труда си в памет на мама!

Filed under: Благоевград,Дупница |

На изпита я придружаваха д-р Матей Попниколов, прокурорът – доктор по право Ивайло Василев, баща й автомонтьор №1 на Дупница Владимир Стоименов, сестра й и зет й – младоженци №1 на 2007 г.

92-01-01 ПЪРВА 11139-Влади със семейството си_n

30-годишната Владимира Стоименова от Дупница защити с пълен успех дисертация и придоби образователната и научна степен „доктор“ в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. Тя е първата жена с тази висока титла в Дупница. Преди нея е прокурорът от Районна прокуратура –Дупница Ивайло Василев, който защити дисертация миналата година.

92-01-01 ПЪРВА  Влади с Борис Велчев_o 92-01-01 ПЪРВА  1111- Баща и Владимир, Матей Попниколов и Ивайло Василев_o copy

Тема на дисертационния труд е „Престъпления с дискриминационни подбуди според българското наказателно право“. Сред гостите на публичната защита бяха студенти от правния факултет, съдии и прокурори от Благоевград и Дупница. Присъства лично и бащата  Владимир Стоименов, известен автомонтьор в Дупница, сестрата и мъжа й – Цветелина и Валентин Харизанови, които бяха първите младоженци на 01.01.2007 г. в 24,00 часа на площада в Дупница. В залата дойде и семейният им приятел д-р Матей Попниколов, съпругата му д-р Силвия Станкева беше възпрепятствана в болницата. Тук беше и  Любка Чопева – юрисконсулт на ДГС-Кресна (близка приятелка и състудентка от Сандански). За съжаление майката на Владимира – обичаната фризьорка на Дупница Румяна, почина на 06.10.2012 година и не можа да види възхода й. Любопитна подробност е фактът, че приживе, без дори да подозира, Руми разказа интересен сън пред екип на вестник „Вяра”. Тя беше видяла действащия тогава главен прокурор Борис Велчев да разговаря и изслушва нея и Владимира в академична зала.

92-01-01   111- сестра и Цветелина със съпруга си в залата_o 92-01-01  1-Владимира с баща си Владимир_o copy

Сега три години по-късно бившият главен прокурор на България Борис Велчев беше един от научното жури. Ето какво заяви по адрес на Владимира в препълнената зала проф. д.ю.н. Борис Велчев:

Избраната тема е изключително актуална. Впечатляващ е обемът на използваната научна литература. Внимателно и критично е анализирана относимата съдебна практика.

Особено искам да отделя внимание на виждането на авторката, че българското наказателно право съдържа съществен пропуск, като не дава адекватна защита при дискриминационни престъпления, осъществени не на основата на реални, а на предполагани от дееца защитени признаци.

92-01-01 ПЪРВА  11139- мама Руми_n

Комплексният характер на дисертационния труд е безспорен принос като подход на изследване – не само исторически и сравнителноправен, но и чрез компетентното боравене с научния апарат на психологията.

Работата на дисертантката не само отговаря, но по мое мнение в редица свои части надхвърля изискванията към един успешно защитим дисертационен труд.

Представеният дисертационен труд на Владимира Стоименова изцяло задоволява всички изисквания на закона за даване на образователната и научна степен „доктор”, поради което без никакво колебание правя предложение до научното жури тази степен да бъде дадена на колегата Стоименова.

92-01-01   11120-Любка Чопева_n 92-01-01    1109-проф. д.ю.н. Костадин Бобев_o

Владимира беше очарована, тя призна: „Нямаше да стигна до титлата „доктор“ без подкрепата и помощта на най-близките ми. Най-много съжалявам, че майка ми не е сред нас и не можа да присъства на успеха ми. Когато публикувам труда като монография, ще бъде в нейна памет. Благодаря на баща ми, че беше безрезервно до мен през последната година. Тя беше най-трудна за мен и изискваше много търпение от негова страна. Благодаря на цялото си семейство и всички приятели, които ме подкрепяха.

 

Написването на дисертационния ми труд ми отне 4 години. Научната работа не може да се сравнява със студентския живот. Благодарна съм на научния ми ръководител проф. д-р Румен Владимиров, който беше мой любим преподавател и който ме тласна към науката. Радвам се, че вече 12 години съм в този университет. Студентските ми години бяха прекрасни, а сега работата ми със студенти ме зарежда всеки ден много положително. Не само те се учат от нас, но всеки ден и ние, преподавателите, научаваме нещо ново и ценно от тях.

Мисля и занапред да се занимавам с наука. Интересът ми е насочен не само към наказателното право, но и към международното наказателно право. След като си дам малко почивка, ще продължа да пиша.

През 2007 година завърших висше образование, специалност Публична администрация, с образователно-квалификационна степен – бакалавър, редовна форма на обучение, в Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград. През 2008 година завърших специалност Право, с образователно-квалификационна степен – магистър, в същия университет. През 2009 година защитих магистърска степен – Териториална администрация по Публична администрация в ЮЗУ – Благоевград.

След шестмесечен стаж и положен изпит на 12 юни 2009 година придобих юридическа правоспособност по чл. 294 от Закона за съдебната власт.

От 20 април 2010 година, след проведен конкурс, съм зачислена като докторант, задочна форма на обучение, научна специалност: 05.05.16 – Наказателно право, към катедра Публичноправни науки и публичен мениджмънт в Правно-исторически факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград.

Работила съм като хоноруван преподавател по Наказателно право в Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград.

В периода 28-30 ноември 2013 г. съм участвала като лектор в Национален семинар „Борба и превенция на дискриминацията чрез средствата на наказателното право”, организиран от Комисията за защита от дискриминация, като лекцията ми бе на тема „Защита от дискриминацията чрез средствата на наказателното право“.

От 2013 г. съм член на Съюза на учените в България, представи живота си Стоименова.

92-01-01   1112-проф.д-р Пламен Панайотов и проф.д-р Румен Владимиров_o

Членове на научното жури бяха освен рецензентите проф. д.ю.н. Борис Велчев и проф. д.ю.н. Костадин Бобев, още проф. д-р Пламен Панайотов – бивш вицепремиер в правителството на Симеон Сакскобургготски, проф. д-р Иван Сълов –  2004-2012-а  бе  член на Консултативния съвет към главния прокурор на Република България, сега преподавател по Наказателен процес към РУ „Ангел Кънчев“.

Член на научното жури и научен ръководител проф. д-р Румен Владимиров – преподавател по Наказателно право в НБУ, Академия на МВР, Русенски университет и ЮЗУ.

Ето и мненията на  останалите членове от журито:

Проф. д.ю.н. Костадин Бобев

Дисертационният труд е с подчертана и безспорна актуалност поради факта, че през последните 25 години комплексни научни изследвания, свързани с престъпления с дискриминационни подбуди, не са провеждани. Липсва цялостна и систематизирана оценка за причините, водещи до усложняване на обществените отношения, поради което определени права на отделни групи хора се оказват незащитени със средствата на наказателното и наказателно-процесуалното право. Всичко това се отразява неблагоприятно върху работата на правораздавателните и разследващите органи при доказване на дискриминационни престъпления. Съществен момент е и обективното прилагане на юридическите науки за превенция и защита на отделни индивиди и общности от такъв вид посегателства.

92-01-01   Владимира пред гости и научно жури_o copy

Актуалността и научните приноси на разработения дисертационен труд са безспорни. Аналитичният подход, както и доброто познаване на разработената  проблематика са дали възможност на авторката да направи задълбочено изследване на съществен за правораздавателната ни система проблем. Подходът на Владимира Стоименова при формулиране на понятията “защитèн признак” на пострадалия и “дискриминационен мотив” на извършителя напълно съответства на нормите на европейското право относно защитата на правата на човека и защитата от дискриминация и дискриминационни престъпления.

Изложените научни приноси и направените многостранни анализи на българското и международно право, свързани с престъпления с дискриминационни подбуди, ми дават основание да дам висока оценка на разработения от Владимира Стоименова труд и да определя неговата теоретична и приложна стойност като напълно отговаряща на изискванията за придобиване на образователната и научна степен  “доктор”.

Проф. д-р Пламен Панайотов

Изследването се отличава с актуалността си предвид необходимото усъвършенстване на законодателството, посветено на защитата от дискриминация. То е осъществено при използване на добре подбрана и обоснована система от методи. Направените изводи се базират, където е необходимо и на сравнителноправен, и на исторически анализ. Същевременно авторката е проучила и използва при обосноваване на своите тези съдебната практика на ВС и ВКС, която е относима към предмета на изследването. В тази връзка трудът е с достойнства и за наказателното правоприлагане.

Проф. д-р Иван Сълов

Темата на дисертационния труд безспорно е актуална, особено в съвременните условия на морален релативизъм, на икономически и политически сблъсъци и на отчетливо засилващ се национализъм в Европа.

Проф. д-р Румен Владимиров

Преди всичко следва категорично да се изрази обща положителна оценка относно разработената тема. Тя е безспорно актуална и се интерпретира цялостно за първи път в нашата научна литература. Това положение има определена връзка и обяснение за постигнатите високи академични резултати, които очевидно доминират.

Снимките:

1 Влади със семейството

2 Влади с Борис Велчев

3 Баща й Владимир, Матей Попниколов и Ивайло Василев

4 Сестра й Цветелина със съпруга си в залата

5 Влади с тате

6 Мама Руми

7 Любка Чопева

8 Проф. д.ю.н. Костадин Бобев

9 Проф.д-р Пламен Панайотов и проф.д-р Румен Владимиров

10 Владимира пред гости и научно жури

 

Spread the love