Помощи само в натура за майките под 18 г., родители без брак, но с един адрес – семейство

Filed under: България |

158-19-01-Mlada romka

Месечните семейни помощи за отглеждане на дете, отпускани на майка, ненавършила 18 години, ще са само в натура. Това решиха депутатите, приемайки на второ четене промени в Закона за социалните помощи за деца.

Помощта в натура – например памперси или храна – ще се предоставя под формата на стоки и/или услуги за детето в съответствие с индивидуалните му потребности, оценени от Дирекция „Социално подпомагане“. Такъв вид е помощта, отпускана и на родители или лицата, получаващи семейната помощ, които не полагат грижи за детето/децата си или семейната помощ не се използва по предназначение.

В случай че бременната жена не е навършила 18 години, дирекция „Социално подпомагане“ ще предприема мерки за закрила в семейна среда, решиха още депутатите.

Промяната, която ще влезе в сила от 2016 г., е само част от ключовата реформа на вицепремиера Ивайло Калфин за насърчаване на отговорното родителство и пресичане на злоупотребите с помощи. Пред журналисти в парламента зам.-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров разясни, че основният аргумент за тази промяна е да няма злоупотреба с получаването на семейните помощи.

„Основната цел е помощите да отидат директно към детето. Акцентът е отговорно родителство, но подкрепа ще получи детето, защото то не може да избере в какво семейство да се роди и на каква възраст да бъдат неговите родители”, обясни Лазаров.

Народните представители въведоха и рестрикции и при изплащането на еднократната помощ на майките-студентки, която е в размер на 2880 лева. Тя ще се изплаща на две равни части – половината пари ще се дават при раждането, а остатъкът ще се изплаща след представяне на уверение/удостоверение за записан следващ семестър или за завършено висше образование, но не по-късно от навършване на 1 година на детето.

Освен това майката трябва да е записана като студентка в редовна форма на обучение към датата на раждане на детето във висше училище, получило акредитация и създадено при условията и по реда на Закона за висшето образование, както и да не е осигурена и да не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално осигуряване. Регламентирано е и в кои случаи се налага връщане на социалната помощ.

Парламентът гласува на второ четене и текстовете, дефиниращи понятието семейство. Според тях съвместно живеещите родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес, техните ненавършили пълнолетиe деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени и припознати, с изключение на сключилите брак) също се определят като семейство.

Снимка: Памперси и храна за бебето, а не пари ще получават вече малолетните майки

Spread the love