30 земеделски стопани от Самоков попитаха кой ще им гарантира, че общинските пасища не са станали гори, Марияна Вардарова от Общинска служба „Земеделие”: Средната рента за нивите в Говедарци е 215 лв.

Filed under: Искам думата,Самоков |

Експертът Емил Мишков: Ако изпуснете сроковете за доброволни споразумения, масивите ще се разпределят служебно, вписвайте договорите при съдия по вписванията

185-09-01

Наистина ли общинските пасища към днешна дата са пасища, или са се превърнали в гора, попитаха 30-ина земеделски производители от община Самоков, които се събраха на среща, инициирана от Областна дирекция „Земеделие“. Стопаните бяха посъветвани да побързат и да не изпускат сроковете за сключване на споразмения за ползване на земеделски земи. Освен това от изключително значение е договорите да бъдат сключвани пред съдия по вписванията. Срещата бе насочена към земеделски производители, заявили участие за сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015/2016 година. Целта бе безпроблемно протичане на процедурите по сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по реда на чл. 37 в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, бяха припомнени регламентираните срокове за сключване на доброволните споразумения. Стана ясно, че ако този срок бъде пропуснат, ще последва служебно разпределение, което се прави и в случаите, когато между ползвателите не се постигне договореност. Сключването на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище на територията на общината, в състава на която влиза кметът на населеното място. В създаването на масиви за ползване на земеделска земя могат да участват само ползватели, които са изплатили задълженията си за ползваните имоти за т.нар.”бели петна” за предходните стопански години. ”Бели петна” са имоти, за които собствениците им не са подали декларации и не са сключили договори за тях. Общински мери, ливади и пасища ще бъдат блокирани, за да може фермери, които отглеждат животни и имат интерес, да ги наемат. Тук обаче идва въпросът наистина ли тези пасища с днешна дата са пасища, или за многото години назад са се превърнали в гора? „Тъй като Общинският съвет е органът, който ще ги отдава под наем, е важно това да бъде уточнено и изчистено“, каза представителят от областната дирекция. Уточнено бе, че службите вече работят по нова методика за среднорентно плащане. Съветът към фермерите бе да вписват договорите при съдия по вписванията. В противен случай се получавали абсолютни парадокси, от които потърпевши са земеделските производители.

Като пример Марияна Вардарова от Общинска служба „Земеделие” съобщи, че на база вписаните договори средната рента за нивите в с. Говедарци е 215 лв. 29.83 лв. е за ливадите в Алино, а средно цената се движи между 15 и 20 лв. Едни от най-ниските са в Райово. Емил Мишов коментира, че сумата от 215 лв. далеч не е най-високата. В района на Годеч те достигат от порядъка на 600 лв., тъй като на места има по един регистриран договор. Вардарова коментира, че тази година има много повече желаещи да участват в споразумение, което може да усложни процеса.

 

 

Spread the love