Равносметка:Инфраструктура за над 5,6 млн. лв. изградиха в Рила през 2015 г.

Filed under: Актуално от днес,Общество,Рила |

Отличници сме в Кюстендилска област по усвоени евросредства, заяви кметът Георги Кабзималски

277-12-13-килийно-откриване

Община Рила е сред отличниците в Кюстендилска област по усвоени евросредства,

 показва анализ на Института за пазарна икономика на база официални данни. Падат се по 480 лв. на човек, при средна стойност за страната 565 лв., подчерта кметът Георги Кабзималски. Отчетът е изготвен към 31 януари тази година, като са взети предвид структурните и кохезионни фондове на ЕС, без Програмата за селските райони.

 

Това нарежда общината на второ място след гр. Дупница.

 277-12-13-стадион-финал 277-12-13-стадион-откриване

През отиващата си година в общината са реализирани 8 проекта на стойност над 5,6 млн. лв. Изградена е инфраструктура, като надеждата е това да доведе и до инвестиции в частния сектор. „Всяка една инвестиция от страна на общината е полезна, защото тя насърчава и частните инвестиции”, убеден е кметът на планинското градче Георги Кабзималски.

 

С финансиране от Националния доверителен екофонд „Национална схема за зелени инвестиции“ (НДЕФ) през 2015-а е изпълнен  проектът „Намаляване на емисиите на парниковите газове на територията на община Рила чрез енергийна ефективност на образователната инфраструктура“. Общата стойност на проекта е 270 768,45 лв., от които 40 615, 21 лв. представляват 15% съфинансиране от бюджета на община Рила и 230 153, 24 лв. от страна на НДЕФ.

 

Повишено е нивото на енергийната ефективност в СОУ „Аверкий Попстоянов“

277-12-13-2 277-12-13-1

чрез внедряване на енергоспестяващи мерки, осигурена е устойчива среда за предоставяне на качествени образователни услуги и протичане на образователно-възпитателния процес. Чрез извършените по проекта строително-монтажни работи е намалено потреблението на енергия,

внедрени са съвременни енергоспестяващи технологии, подобрени са средата за провеждане на образователно-възпитателния процес, материално-техническата база и възможността за равен достъп до образователни услуги, отчитат от общинската управа.

277-12-13-килийно

 

По Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) е  изпълнен проект за реконструкция и рехабилитация на пътя Рила – Рилски манастир – Падала.

 

С отпуснатите 2 522 001.24 лв. е положена нова асфалтова настилка на пътя,

 

 

изградени са уширения по дължината му, изградени са различни съоръжения към него с цел по-голяма безопасност на населението по време на пътуване.

 

277-12-13-стадион2

Проектът „Съвременни пред портата на духовността (Изграждане на съоръжения за планинско колоездене и планеризъм)“ дава възможност за насърчаване на туристическите дейности. Проектът е защитен пред ПРСР и е на обща стойност 148 490,00 лв. В изпълнение на проекта

 

на територията на община Рила бе изградено трасе за планинско колоездене с различни нива на сложност, както и площадка за излитане на парапланери.

 

 

Бяха закупени 15 велосипеда за планинско колоездене, от които 10 за възрастни и 5 за деца. Закупени бяха и 2 парапланера и 1 моторен парапланер тип „тандемен“. Разработена е система за електронни резервации,  която в момента е достъпна на линка http://grad-rila.bg/

 

 

Мащабен ремонт е извършен на улиците „Спортела“ и „Св. Иван Рилски“.

 

Това е извършено по проекта „Реконструкция на централна градска част. Подмяна на улично осветление и ремонт и изграждане на тротоарни настилки в гр. Рила, Община Рила“, одобрен за финансиране по ПРСР, чиято обща стойност е 629 949,92 лв. По проекта са ремонтирани и доизграждани тротоарни настилки на двете улици, осветлението им е подменено с енергоспестяващи осветителни тела.

 

 

По Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2007-2013 год. е изпълнен проект „Подобряване на спортните съоръжения в трансграничен регион – общините Сокобаня и Рила“.  Общата стойност на проекта е 780 380,22 евро, от които за община Рила като водещ партньор са 959 275.42 лв.

 

Извършена е цялостна реконструкция на градския стадион, направени са нови трибуни и озеленяване.

 

По Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия е изпълнен и проект „Техническа документация Рила – Сокобаня“. Проектът е на обща стойност 62 075,54 евро, от които за община Рила – 65 241,69 лв. Изготвени са проекти, внедряване на мерки за енергийна ефективност на три общински сгради – „Общинска администрация“, „Културен дом” и „Масивна сграда Училище – общежитие“.

 

Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония позволява да бъде направен ремонт на автогарата.

 

Проектът „Да запазим младежта в трансграничния регион” е на обща стойност 466 350,51 евро,  или 912 088,33 лв., от които 351 549,30 лв. за община Рила. В изпълнение на проекта са извършени строително-монтажни работи на сградата на автогарата, включващи подмяна на дограма и подови настилки, поставена е изолация, направена е и външна и вътрешна мазилка.

По проекта е създаден и център за обучение на младежи, като е закупено офис оборудване и техника. Освен това е създадена и младежка организация „Младежите за младежта“, която има за цел да помага на младите хора да се реализират на пазара на труда, като им предлага възможности за различни обучения.

 

По Оперативна програма „Регионално развитие“ е реализиран проект „Превантивни мерки за ограничаване риск от наводнения“. Неговата обща стойност е 735 576,78 лв., от които 5% съфинансиране на oбщина Рила. По проекта са

 

изградени подпорни стени по левия и десния бряг на р. Рилска с обща дължина от 395 м.

 

Новоизградената дребномащабна инфраструктура е насочена към населението на гр. Рила. Изпълнението на проекта намалява риска от нарушаване както на инфраструктурата, вследствие разливане на река Рилска при поройни дъждове, така също и нарушаване на имоти публична или частна собственост, намиращи се по поречието на реката. Превантивните мерки ще доведат до устойчиво развитие на водните ресурси и базисната инфраструктура на територията на гр. Рила, посочват от управата на града.

 

В момента се изпълнява проект за изработване проект за Общ устройствен план (ОУПО) за територията на община Рила, включващ и екологична оценка и оценка за степента на въздействие на плана, съобщиха още от общинската администрация. Същият е финансиран от  Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съгласно сключено споразумение от 18.05.2015 г. Необходимостта от разработване и утвърждаване на такъв план се определя както от местните нужди и потенциал за развитие, така и от политиката и стратегията на европейските институции за прилагане на интегриран подход в редица инициативи, отнасящи се до подобряване на средата и начина на живот. ОУП определя каква ще бъде визията и стратегията на общината в по-дългосрочен план, като има различни цели. Общата цел е развитие на територията 2011-2020 г. Сред целите са обновяване на населените места и развитие на територията на община Рила, подобряване на средата за живот и бизнес, повишаване равнището на доходите на населението, подобряване качеството на човешките ресурси.

Постигането на целите се подкрепя от реализацията на конкретни проекти, разпределени в отделни тематични и секторни направления, съобразно налични ресурси и потенциал за развитие, с оглед постигане на по-осезаеми резултати и интегриран ефект, в изграждането на една по-привлекателна, безопасна, устойчива и с високо екологично качество цялостна среда за живот, труд и бизнес в община Рила.

Създаването на актуална устройствена основа (общ устройствен план и подробни устройствени планове) е възможност да се гарантират за сериозен период от време инвестиционните намерения относно атрактивните терени в урбанизираните територии и извън строителните им граници, осигуряване на необходимото инфраструктурно обезпечаване и запазване на екологичното равновесие в региона. Наличните кадастрални, регулационни и застроителни планове, с които разполага община Рила, са непълни и в недобро състояние. Всички кадастрални планове и ПРЗ на населените места са морално остарели, с оглед на променените социално-икономически условия, собствеността и новите изисквания на ЗУТ и ЗКИР и подзаконовите актове, свързани с тях. Необходимо е да се изработят кадастрални карти по реда на ЗКИР  и ПРЗ  по реда на ЗУТ за цялата урбанизирана територия на общината.

 

С друг проект въвеждат енергоспестяващи мерки в ОбА

 

Инвестиционните намерения на община Рила през 2016 г. са свързани с два проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество. От управата на градчето смятат да кандидатстват съвместно с партньорска община от  Македония. Първият проект е „Съвместни инвестиции в енергийна ефективност“. Той е насочен към изпълнението на строително-монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки в административната сграда на кметството, за  което общината разполага с пълна проектна готовност и издадено разрешение за строеж. Проектът ще бъде изпълняван в партньорство с община Пробищип.

 

Вторият проект е „Да изградим моста на туризма – съчетание на общо наследство”. Насочен е към изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с реставрация, консервация и експониране на гробищна църква „Св. Архангел Михаил“ в гр. Рила. Ще се изпълнява в партньорство с община Старо Нагоричане.

 

Снимките:

1  Кметът Георги Кабзималски на откриването на обновеното килийно училище

2 и 3 Стадионът в градчето е ремонтиран с европейски средства

4 и 5 Обновените тротоари

6 Килийното училище в Рила

7 Откриването на обновения стадион

 

 

 

 

Spread the love