Кметът Вяра Церовска откри нова социална услуга за деца с увреждания в Перник за 660 147 лв., откриват 27 работни места

Filed under: Актуално от днес,Перник |

Услугите за ранно детско развитие в общината започват да функционират от началото на ноември

177-06-01  проект деца 2Кметът на Перник Вяра Церовска официално даде старт на нова социална услуга, която ще се реализира по проект под надслов „Услуги за ранно детско развитие в община Перник”. На презентацията присъстваха и зам.-кметът Владислав Караилиев и Денислав Захариев, секретарят на общината Радослава Манова. Проекта представи ресорният зам.-кмет Йордан Павлов. Разработката е на стойност 660 147 лв. с продължителност 27 месеца и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

177-06-01  проект децаПроектът включва осъществяване на услугите „Ранна интервенция на уврежданията“, „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“, „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“, „Семейно консултиране и подкрепа“ и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“, „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“, „Допълнителна педагогическа  подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“.

Общата цел на проекта е да се предостави подкрепа на деца в ранна детска възраст – от 0 до 7 години, и техните семейства, да се подобри достъпът им до здравна грижа и да се повиши училищната готовност на децата за включване в образователната система. Проектът има за цел и постигане на хоризонталните принципи, заложени в ОП „Развитие на човешките ресурси” – принципа на равните възможности, принципа на равенство между мъжете и жените и принципа на устойчивото развитие, посредством осигуряване на равно участие на мъже и жени, липса на дискриминация, основана на пол, раса, етническа принадлежност или социален произход и др.

Бенефициент на проекта е община Перник. Ще бъдат разкрити 27 работни места – на трудов и граждански договор. Неговото изпълнение ще започне от 1 ноември.

Услугите ще бъдат предоставяни в построената и обзаведена сграда по Проекта за социално включване в кв. ”Тева”, в сградата на бившия Дом за медико-социални грижи за деца в Перник, в детски градини и в родилното отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова”. Част от дейностите ще се предоставят в домовете на потребителите на услугата чрез посещения на мобилен екип от специалисти.

 

Spread the love