Съдбовно решение:  Кметът Методи Чимев: Община Дупница няма друг вариант за депо освен Джерман, проектът пропада, ако през януари нямаме ОВОС

Filed under: Дупница,Общество |

Ако идеята най-сетне се реализира, над 50% от отпадъка, който гние на сметището над жк „Бистрица“, ще бъде оползотворен

238-03-02-%d1%87%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%b2

Методи Чимев

Специално за читателите на вестник „Вяра” кметът на община Дупница Методи Чимев коментира проблем №1 пред Кюстендилска област – проекта за депото. „Кандидатстването на Дупница и останалите общини от Регионалното сдружение за управление на отпадъците-Дупница с проект за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за третиране на битови отпадъци е първата точка в дневния ред на заседанието на Общинския съвет в петък

Очаква се докладната записка на председателя на местния парламент Ивайло Константинов да предизвика бурни дебати. На сесията се готвят да отидат и да протестират над 100 жители на село Пиперево, където на председателски съвет шефовете на групи в ОбС решиха да бъде разположено бъдещото депо. За коментар по щекотливата тема потърсихме кмета на общината Методи Чимев. Становището на градоначалника:

В близките месеци пред община Дупница се открива възможност да реши трайно проблема със събирането и обезвреждането на твърдите битови отпадъци.

До 21 април 2017 година община Дупница има възможност да кандидатства с проект по ОП “Околна среда 2014 – 2020“. В тази връзка РСУО „Рила еко“ е получило покана за безвъзмездно финансиране като директен бенефициент. Сдружението следва да изготви и кандидатства с проектно предложение, включващо изграждане на инсталация за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци и компостираща инсталация за зелени отпадъци. Ако това се реализира, над 50% от отпадъка, който в момента се депонира на неотговарящото на екологичните изисквания сметище, намиращо се над жк „Бистрица“, ще бъде оползотворен. Това съществено ще намали отчисленията, които общината дължи към РИОСВ, по този начин ще се намалят и разходите за общинския бюджет.

Община Дупница като част от сдружение „Рила еко“ ще има възможност да изгради съвременна и отговаряща на всички екологични норми клетка за депониране на неопасни битови отпадъци. Предвижда се финансовият ресурс да бъде осигурен от ПУДООС съгласно протокол от 27.02.2013 г. от заседание на Управителния съвет. Това допълнително ще намали разходите за отчисления, дължими от общината ежегодно, както и ще позволи да се рекултивира сега съществуващото сметище в района на жк „Бистрица“, което е с изчерпан капацитет и е системен замърсител на въздуха.

За да стане възможно всичко това, са необходими няколко условия. Трябва да има налице влязло в сила решение по оценка за въздействието върху околната среда за депо или да има изградено вече такова, което да обслужва общините от Регионалното сдружение (Дупница, Кюстендил, Сапарева баня, Бобов дол, Невестино и Трекляно). Това е ясно разписано в насоките за кандидатстване по „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“. Казано ясно, единствената възможност община Дупница да кандидатства с проект по горецитираната процедура е наличие на влязло в сила решение по ОВОС. При липса на такова кандидатстването се обезсмисля.

Необходимо е също така до 21 април да бъдат разработени и внесени в ОПОС редица документи, включително подробен устройствен план и план за застрояване на терена, предвиден за площадка за сепариране и компостиране. За да се процедира такъв, също е необходимо влязло в сила решение по ОВОС. Абсолютният минимум за процедиране на такъв план е 3 месеца, което означава, че да спазим срока за кандидатстване – 21.04.2017 г., не по-късно от януари 2017 г., ние трябва да имаме влязъл в сила ОВОС.

За да се пристъпи към кандидатстване за безвъзмездна помощ за изграждане на една клетка на депо и съпътстваща инфраструктура, е необходимо влязло в сила решение по ОВОС, на база на който да се разработи работен проект и да се издаде разрешение за строеж, каквито са условията на ПУДООС.

Подчертаваме всичко това, защото искаме всички наши съграждани да бъдат наясно и да бъдат информирани, че разработването на проект за инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация, както и на разработване на работен проект за изграждане на депо, е напълно безсмислено, в случай че към януари 2017 година не е налице влязло в сила решение по ОВОС и регионалното сдружение „Рила еко“ е потвърдило своето решение за водеща община Дупница и терен на територията на общината.

Към момента такъв ОВОС не е наличен. Влязъл в сила ОВОС е възможно да има към необходимата дата, в случай че Върховният административен съд го утвърди окончателно. Заседанието бе на 12.12.2016 г. и по закон окончателното решение трябва да бъде произнесено до 12.01.2017 г.

Положителното решение по ОВОС, с което евентуално ще разполагаме към месец януари, е за изграждане на Регионален център за третиране на неопасни битови отпадъци, регион Дупница на терени, които описваме, в землището на село Джерман. Решение на РСУО ”Рила еко” има за терена, разгледан в цитираното решение по ОВОС.

Искаме да ви информираме коректно, че решение клетката за депо, сепариращата и компостираща инсталация да бъдат изградени на друга площадка не биха могли да доведат до решение за положителен ОВОС в желаните срокове независимо от усилията на общинската администрация. Това означава, че не бихме могли да спазим срока за кандидатстване пред УО на ОПОС, който е 21.04.2017 г., а изграждането на клетка за депо ще се отложи сериозно във времето – с всички финансови последствия за община Дупница, респективно за гражданите на общината.”

Зам.-кметът Красимир Георгиев: Осигурени пари има само за депо в Джерман, не зная откъде ще намерим пари, ако изберем друга площадка

01-08 Красимир-Георгиев

Красимир Георгиев

Изграждането на регионално депо за безвредни отпадъци е най- горещата тема в момента в Дупнишко и Кюстендилска община. Как е предвидено да стане изграждането на депото, ще отпаднат ли санкциите, кой е най-подходящият терен са част от въпросите, с които се обърнахме към зам.-кмета по европроектите на Дупница Красимир Георгиев.

– Г-н Георгиев, с какви средства ще се финансира депото? И в какви срокове? Кога ще започнат да се правят предпроектните проучвания?

– При положение че коментираме “Изграждане на регионален център за третиране на неопасни отпадъци, регион Дупница”, в който е включено изграждане на депо и компостираща и сепарираща инсталация на терен Джерман и Претоварна станция в село Радловци, община Кюстендил, то ще се финансира от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, което е част от структурата на МОСВ, съгласно Решение на Управителния съвет

Говорейки за друга площадка, не би могло да се каже кой ще го финансира, но едно е сигурно – Оперативна програма „Околна среда 2014-2020” не финансира изграждането на депа.

– Ще има ли сепарираща инсталация, но не бутафорна, каквато се говори, че е инсталацията в Перник, а истинска?

– Само при положение, че коментираме площадката, за която има оценка за въздействието върху околната среда, в противен случай не бихме могли да изведем всички процедури по ОВОС за нова площадка и да се включим в сроковете по оперативната програма.

– Само твърдите ли битови отпадъци ще извозват до там?

– Да. Само твърди битови отпадъци.

– Колко общини ще депонират тук отпадъците, какви точно отпадъци ще докарват, те ли ще ги докарват, или фирмата, която ще стопанисва депото, коя фирма ще го стопанисва?

– На депото ще се депонират отпадъци от 6 общини: Дупница, Кюстендил, Сапарева баня, Бобов дол, Невестино и Трекляно, но след сепариране на отпадъка и компостиране на зелените отпадъци те ще бъдат минимални.

Лидерът на ОДБ Костадин Костадинов: Подкрепяме депото в Пиперево, безопасно е, може да се справим със сроковете

100-02-01 uli-1 KOSTADINOV copy

Лидерът на ОДБ Костадин Костадинов заяви пред „Вяра”, че той и колегите му поставят въпроса с депото в топ три на проблемите, стоящи пред община Дупница, заедно с финансовото положение и водния сектор.

„Подкрепям безусловно решението, взето на председателския съвет миналата седмица, депото да бъде в село Пиперево, а не в Джерман. ОДБ е твърдо за варианта „Пиперево”. Не ме смущават нито газостанцията, нито подземният газопровод

Видял съм четири депа и няма опасност. Не ме смущава и срокът на проекта, който е 21 април догодина. Смятам, че общината може да се справи и ще има време да подготви документите, ОВОС-а и всичко необходимо.

Считам, че точно ОВОС-ът за депото не е определящ за проекта, който трябва да се внесе до април. Това са две неща, сепариращата инсталация и площадката за сепариращата инсталация е едно, площадката и клетката за депото е друго.

Те се финансират от два независими един от друг. Сепариращата инсталация се финансира по еврофондовете, оперативният орган е МОСВ. А парите за депото се очаква да бъде по ПУДООС, където общината ще бъде с приоритет. ПУДООС пак е към МОСВ, но парите са от друго място.

Моите опасения са дали ще успеем изобщо да осигурим пари с оглед на политическата ситуация в страната”, каза Костадин Костадинов. ОДБ излезе и с официална декларация по казуса, която публикуваме:

„Депото за отпадъци на сдружение „Рила – Еко” трябва да бъде изградено в землището на община Дупница. Напомняме, че се очаква годишните приходи на обекта да надхвърлят 1 млн. лв. Ще бъдат създадени нови над 40 работни места. Близостта на депото води до по-ниски транспортни разходи, което пък предопределя и по-ниска бъдеща ставка на такса смет за гражданите. Това обяснява нашето становище и ние няма да подкрепим какъвто и да било друг вариант. 2. Настояваме за вземане на максимално бързо решение за избор на площадка. В случая – още на сесията на 16.12.2016 г. Считаме, че сме закъснели много. Дано не се окаже фатално. Затова ще приемем всяко решение, избрано с мнозинство. Няма да поставяме условия или ултиматуми. На поставящите такива ултиматуми ще напомним, че към края на годината общината ще има наложени глоби в размер на над 3 млн. лв. Които ще се плащат от дупничани. Нашите разчети показват, че до изграждането на депото сумата ще набъбне до над 5 млн. лв. И всеки гражданин – мъж, жена, дете, ще трябва да плати по около 100 лв. Това е недопустимо. 3. След посещението на няколко подобни депа, след разговори и проучвания можем отговорно да заявим – такова депо е напълно безвредно и безопасно за жителите на съседните населени места. Например депото в Ловеч граничи с вилната зона на града. И няма НИТО ЕДНО оплакване! 4. ОДБ, като отговорна политическа сила, предложи през 2014 г., а Общинският съвет прие, жителите на населеното място, в чието землище е депото, да получат субсидия във вид на инвестиции в инфраструктура в размер на 50 000 лв. Днес ние искаме съветът да препотвърди това свое решение, като то се допълни с още две нови искания – на работа в депото да се назначават приоритетно жители на съответното населено място, а също така постоянно живеещите в населеното място да бъдат освободени от такса смет.

Напомняме, че вече има такъв проект и такава площадка в землището на с. Джерман. Но с оглед на протестите на жителите на селото председателят на групата съветници от ОДБ инж. Костадин Костадинов нееднократно предлагаше въпросът да бъде включен за разглеждане от ОбС. През м. септември председателят на ОбС внесе въпроса за разглеждане на Председателски съвет. Председателите на групи се обединиха около решението да се даде срок на граждани и инициативни комитети да внасят предложения, след което да бъде излъчена независима експертна комисия, в която групите в ОбС да предложат по един участник – независим експерт. Комисията да анализира предложените площадки и да изготви класиране, което да бъде утвърдено от Общинския съвет. ОДБ не одобрява дейността на комисията и най-вече нейната независимост. Първо, БСП най-безотговорно не номинираха член в комисията. Нямали експерт!? ГЕРБ първоначално номинираха, но впоследствие също безотговорно оттеглиха своя представител с неясни аргументи. БДЦ включиха двама експерти, като и двамата са служебно подчинени на председателя на БДЦ. НС излъчиха свой активист, участник в кандидатската им листа. ЕНП – също. За сравнение – ние от ОДБ, водени от мисълта за решаване на проблема по най-отговорен начин, номинирахме преподавател в МГУ, национален експерт по геология. Дейността на част от експертите, с оглед на зависимостите им, бе манипулирана задкулисно. Основание за това ни дава фактът, че двама от председателите на групи знаеха какво ще бъде решението на комисията, преди още самото решение да бъде подписано. През периода на работа на комисията някои от политическите сили, като БСП и Народен съюз, си позволиха да правят публични коментари и да поставят ултиматуми, с което според нас повлияха върху решението на част от експертите. За необективността на комисията говори и фактът, че значително по-подходящи площадки са пренебрегнати за сметка на други с политическа цел. Не на последно място стои и фактът, че комисията не извърши класиране, а предложи анблок четири площадки.”

 

Spread the love

Коментар за: Съдбовно решение:  Кметът Методи Чимев: Община Дупница няма друг вариант за депо освен Джерман, проектът пропада, ако през януари нямаме ОВОС

  1. Хубав проект за депо!Поздравявам цялото ръководство на Общината за умните решения.Но,трябва да се направи нещо по въпроса със смяна на ЧУПА в главите на Българина.Ако нямаше хора ,които да теглят напред и постоянно се вслушваме в тълпата,щехме да ходим ,още с цървули.Поздравявам и за решението сметосъбирането да се извършва от Общината,а не от частни фирми,чрез които се крадат пари.

    Ivan
    2016/декември/16 at 10:45 AM