Председателят на Общинския съвет в Благоевград с предложение за насърчаване на инвестициите

Filed under: Благоевград |

08-04-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d1%82%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2

Радослав Тасков

Председателят на Общински съвет – Благоевград, Радослав Тасков излезе с предложение наредба за насърчаване на инвестициите в Благоевград да заработи на територията на общината. Документът вече е изработен и ще бъде внесен за разглеждане от кмета на общината д-р Атанас Камбитов и комисиите към местния парламент. В предложения от председателя текст на Наредбата се определят условията и редът за насърчаване на инвестициите с общинско значение за община Благоевград, издаване на сертификат клас В и прилагането на мерки съгласно изискванията на Закона за насърчаване на инвестициите. Тя предвижда редица облекчения на административните процедури с цел подобряване на инвестиционния климат в Благоевград. Основните цели, които се поставят с наредбата, са повишаване конкурентоспособността на икономиката на община Благоевград чрез нарастване на инвестициите за научни изследвания, иновации и технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност при спазване принципите на устойчивото развитие. Освен това създаване на нови и високопроизводителни работни места. Част от предвидените насърчителни мерки в наредбата касаят индивидуално административно обслужване, включително в съкратени срокове по отношение предоставяните от общината услуги, предоставяне на право на собственост или ограничени вещни права без търг върху имоти частна общинска собственост. За прилагане на Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Благоевград и условията и редът за издаване на сертификат клас В няма да бъде необходимо разходването на допълнителни финансови средства. Фактическото основание за приемане на наредбата е необходимостта от приемане на местен нормативен документ, който да регламентира реда и условията, при които се насърчават инвестициите с общинско значение в община Благоевград, обоснова намерението си председателят на ОбС – Благоевград, Радослав Тасков. Подобни наредби вече успешно се прилагат в около 20 общини в България. Проектът на наредбата ще бъде качен на сайта на община Благоевград. Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: obsblg@blgmun.com или obs_blg@abv.bg.

Spread the love