428 деца от Югозапада извършили престъпления

image_6185556_126

428 деца и младежи до 18 г. от Югозападна България са регистрирани за извършено престъпление миналата година. В област Благоевград техният брой е 210, в Кюстендил-81, в Перник-62 и в София област-75.

Данните бяха изнесени на Регионална среща по проблемите на децата от областите Благоевград, Кюстендил, Перник и София област, която се проведе в Благоевград.
Над половината (53,2%) от децата с противообществени прояви са били жертви на различни форми на насилие в семейната среда. Това се казва още в специално изготвения за срещата анализ. Изследването е направено по поръчка на Българското училище за политика, а негов автор е Валентина Симеонова, бивш зам.-министър на труда и социалната политика. Някои от децата с противообществени прояви са преживели дори и сексуално посегателство (такива данни са посочили 6 от общо 77 изследвани деца), става ясно още от документа. Най-често децата, извършили престъпление, са отглеждани от родителите си чрез физически наказания, неглижиране и емоционално насилие. В някаква степен това може да се обясни и с факта, че е много голям броят на семействата на такива деца, които са от ниски социални слоеве и с нисък социален статус. Комитетът по правата на детето препоръчва законодателно да се предвидят различни форми на грижа, надзор, консултативни услуги, поставяне под изпитателен срок, програми за обучение и професионална подготовка, които да заменят настаняването на децата в конфликт със закона в социално-педагогическите интернати и възпитателните училища интернати. На територията на Югозападен район липсват СПИ и ВУИ, но няма и други услуги, които приоритетно да са ангажирани с тази група деца, твърди авторът на анализа Валентина Симеонова.
Според Симеонова отсъствието на ефективна подкрепа за деца и младежи с поведенчески проблеми и в конфликт със закона е основен за Югозападния регион. Липсват услуги и подготвени специалисти, които да помагат на малките жители на района да преодоляват кризите.
Големият брой деца, които живеят в специализирани институции на територията на област Благоевград, е друг проблем на този регион.
376 579 е общият брой на децата и младежите до 19 г., които живеят на територията на областите София, Благоевград, Кюстендил и Перник. От тях до 14 г. са 289 610 деца, което е 13,65% от цялото население на Югозападен район. Този процент е по-нисък от средния за страната.
Най-много отпаднали от училище в този регион са от София област – 413. От тях 81 деца са от община Ботевград. В област Благоевград класните стаи са напуснали 365 деца, а най-много са те от общините Благоевград (84) и Петрич (89 деца). В Кюстендилска област вън от класните стаи са останали 188 деца, а в област Перник – 155.
На фона на анализа участващите в регионалната среща в южния град набелязаха мерки Необходимо е създаване на училище за родители, въвеждане на стандарти за социална работа, огласяване на добри практики при работата с деца и др.
Срещата имаше за цел да събере хора от различни професии, работещи на различни места и на различни позиции, но обединени от една кауза – решаване проблемите на малките жители на региона.

Проектът „Гласът на българските деца“ се реализира с експертната подкрепа на Националната мрежа за децата, предвижда още три срещи за обмен на опит. Досега са направени три за районите Северен централен, Югозападен и Южен централен.

Spread the love