Адв. Божкова в сигнал до ОбС-Радомир: ГПК ”Наркооп” продава спорни обекти – част от терена на Винпром, 2 магазина и ресторант, защо кметът Алексиев издава така щедро документи на кооперацията?  

Filed under: Радомир |

 

Подавам сигнала до прокуратурата и областния управител Соколова – дано този път да си свърши работата отговорно

209-01-10 Благойка-Божкова

Благойка Божкова

Защо кметът на Радомир Пламен Алексиев е толкова щедър при издаването на документи на ГПК ”Наркооп”-Радомир? По данни на чрен-кооператори в момента се подготвят документи за продажбата на магазина за хранителни стоки на ул. ”Пчелинска”, придобит от ГПК ”Наркооп”-Радомир по неправомерен начин. Според тях се подготвя продажбата и на хранителния магазин и ресторанта в центъра на кв. ”Върба”.

222-07-01 Plamen-Aleksiev

Пламен Алексиев

Най-фрапиращият момент е, че е гласувано да се продаде част от терена, върху който се намира винпромът. Това пита в отворено писмо радомирската адвокатка Благойка Божкова до общинските съветници в града и до в. „Вяра”. Ето какво гласи писмото на адв. Божкова: „Пиша това открито писмо до Вас, тъй като разбрах, че на 28 март 2017 г. е внесена докладна записка от кмета Пламен Станков Алексиев относно „Информация за хода и развитието на съдебните дела, граждански и административни, включително искане за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК, по които община Радомир е страна за период 2015-2017 г.” и без да е имало обсъждане, общинските съветници са приели предложеното решение на кмета с изключение на Емил Крумов.

42-01-05  Стефан-Велинов.jpeg

Стефан Велинов

Такава докладна записка на кмета Пламен Алексиев бе внесена за обсъждане и през 2015 г., но същата на три поредни сесии на Общински съвет-Радомир не бе приета, тъй като дадената в нея информация бе неточна, непрофесионална и некомпетентна, целяща да въведе в заблуждение общинските съветници и да се прикрият деяния, които са във вреда на общината, тоест изложените факти категорично доказваха безстопанственост от страна на кмета Пламен Алексиев в съучастие с главния юрисконсулт Аделина Антова.

83-01-04-i

Ирена Соколова

Това намери отражение в изказването и на общинския съветник Боряна Методиева – юрист с дългогодишна юридическа практика. Самата тя приемаше, че изнесената от кмета Пламен Алексиев информация е с невярно съдържание, поставяше въпрос на кмета защо по една част от делата не е внесена необходимата държавна такса, защо по друга част от делата не са подадени жалби срещу постановените съдебни актове и коя е причината за тези действия, тъй като става въпрос за сериозен материален интерес, защо по определени дела, които не представляват сложност от фактическа и правна страна (има дублиране на правните услуги, тоест явяват се и юрисконсултът, и адвокат, при условие че в общината работят трима юристи). Боряна Методиева поставяше въпроса да бъде потърсена отговорност по Кодекса на труда на служителя, изготвил информацията с невярно съдържание.

Не зная дали Ви е направило впечатление, че внесената информация относно делата следва да касае периода 2015-2017 г., а в същата се посочват 32 броя граждански дела, от които 10 броя са от 2014 г., от административните дела 4 броя са за 2014 г., тоест от посочените 32 броя дела 14 дела са за предишен период, намерили място в информацията, неприета на сесия на Общински съвет-Радомир. Как да си обясня този феномен – в предходния Общински съвет не бе приета тази информация по изложените съображения, а сега с голяма част от общинските съветници, които участваха и в предходното обсъждане – се приема?

На второ място, описват се тенденциозно делата, по които се е явявала адв. Бл. Божкова и отчасти адв. Силвия Иванова. Много удобно обаче не се посочва по останалите изброени дела кой се е явявал – юк Аделина Антова или адв. Диана Димитрова, или и двете заедно.

Не се посочва какви хонорари са изплатени на външни юристи и кое е налагало да се търсят външни хора при наличието на трима юристи, единият от които е с дълъг юридически стаж и професионален опит. Това не ви ли говори за безстопанственост и източване на общинската хазна?

Няма да коментирам съдебната система, но искам да заявя, че и двете дела – гражд. д. № 1050/2013 г. и гражд. д. № 336/2014 г. по описа на Радомирския районен съд (същите не касаят периода 2015-2017 г., но тенденциозно са посочени в информацията), че са спечелени на първа инстанция с мотивирани решения. Това, че са отменени от Пернишкия окръжен съд и са постановени други решения, коренно противоречиви от първоинстанционните, оставям на Вашите съждения.

Невярна е информацията и относно т.д.№ 3511/2014 година на ВКС, 2-ро ТО. Твърди се, че делото е образувано по касационна жалба на ”МЕСКО КО ММ 5” ЕООД срещу решение № 1505/15.07.2014 година по т.д.№ 4591/2013 година по описа на Софийския апелативен съд, ГК, 9-и състав. Защо не се посочва, че по делото има и касационна жалба от община Радомир срещу цитираното решение № 1505/15.07.2014 година по т.д.№ 4591/2013 година по описа на Софийския апелативен съд, ГК, 9-и състав? Защо не се посочва какъв е резултатът от тази касационна жалба – и по нея не е допуснато касационно обжалване на решението. Защо не е посочено кой е писал касационната жалба на община Радомир и срещу какъв хонорар?

Невярна е информацията и относно гражд.д.№ 1063/2015 г. по описа на Радомирския районен съд. Радомирският районен съд е приел, че посоченото дело следва да се разгледа от Административен съд-Перник, прекратил е производството пред РРС и същото е изпратено по подсъдност на Пернишкия административен съд. Там е заведено като адм.д. № 130/2016 година. Прекратено е, тъй като е оттеглена исковата молба от ищците, но не се споменава, че в момента има висящо гражд.д.№ 12/2017 година по описа на Радомирския районен съд за същия случай и делото е насрочено за 03.05.2017 година.

Има и други неверни факти в информацията относно някои дела, но запазвам правото си да не вземам отношение по тях с цел да не увредя интересите на радомирски граждани, страни по тези дела.

И преди, и сега поставям въпроса – Защо изпълнителните дела не се завеждат в съдебно-изпълнителната служба при Радомирския районен съд, а се дават на определен частен съдебен изпълнител? Кое налага това? Това според мен е с цел увеличаване разходите (дължимите суми) на гражданите на община Радомир и облагодетелстване на  определени лица.

В края на месец март 2017 година се е провело общото годишно събрание на член-кооператорите на ГПК ”Наркооп”-Радомир. Взето е решение да се продадат и отдадат под наем много недвижими имоти, за които кооперацията се е снабдила с нотариален акт за собственост по давностно владение чрез обстоятелствена проверка, при действащ мораториум за придобиване на общински имоти по давност и не е текъл предвиденият в чл. 79, ал. 1 Закона за собствеността 10-годишен давностен срок.

В гр. Радомир, кв.1 в общински имот има магазин за хранителни стоки, ползван от ГПК ”Наркооп”-Радомир, без кооперацията да плаща наем на общината. За същия магазин от името на общината водих гражд.д.№ 982/2012 година по описа на Радомирския районен съд и кооперацията бе осъдена да заплати на общината сумата от 19 278 лева за периода от 16.08.2007 година до 16.08.2012 година ведно със законната лихва, считана от 16.08.2012 година до окончателното изплащане на главницата и всички направени разноски. Защо не поставите въпроса – след 16.08.2012 година има ли заведено дело от общината срещу кооперацията за плащане на обезщетение за наемоподобен доход за същия този магазин и колко лева е загубила община Радомир от това? (по данни на член-кооператори не се плаща наем на общината). Доскоро на витрината на магазина и на хлебопродавницата в града беше поставена обява, в която се посочваше, че на основание решение на УС от 02.03.2017 година се „насрочва публичен търг за отдаване под наем на обект ”Магазин Извора” при първоначална месечна тръжна цена 250 лева без ДДС”. Няколко дни преди годишното събрание на кооперацията спешно са свалени тези обяви. Слуховете в града са, че същите са свалени с цел да не ги види адв. Божкова, която беше обявила, че община Радомир и ГПК ”Наркооп”-Радомир са се превърнали в агенция за недвижими имоти.

Находящият се магазин за хранителни стоки на ул. ”Пчелинска”-Радомир, придобит от ГПК ”Наркооп”-Радомир по неправомерен начин, е отдаден под наем и в момента се подготвят документи за продажбата му по данни на член-кооператори, участвали на годишното събрание. Последните твърдят, че е взето решение и за продажбата на хранителния магазин и ресторанта, находящи се в центъра на кв. ”Върба”, за които по поръчка на кмета Пламен Алексиев бях изготвила искови молби за връщането им на общината, но така и не бяха подадени, защото същият изведнъж стана близък приятел със Стефан Велинов – тогава председател на кооперацията, а и в публичното пространство се знаеше кой е кандидат-купувачът.

Най-фрапиращият момент е, че е гласувано да се продаде част от терена, върху който се намира винпромът. В момента се организира почистването му, а кметът е гарантирал издаването на необходимите документи, въпреки че беше заведено гражд.д. № 935/2013 година пред Пернишкия окръжен съд за възстановяване на имота като общински. Същото бе прекратено поради умишлено невнасяне на дължимата държавна такса и в момента е предмет на следствено дело по описа на ОД на МВР-Перник. (Има подаден от адв. Божкова сигнал до Областния управител на област Перник, назначен от временното правителство на проф. Огнян Герджиков за възстановяване на този имот на общината. Такива сигнали бяха подавани до всички досегашни областни управители, представители на ГЕРБ, в това число и на настоящия областен управител Ирена Соколова при предишния й мандат. Надявам се, че при новия й мандат сега отговорно ще подходи към поставени въпрос с цел защита на общинските интереси на Радомирската община).

Защо ли кметът Пламен Алексиев е толкова щедър при издаването на документи на ГПК ”Наркооп”-Радомир? На този въпрос всеки един от Вас може да си отговори сам.

 

В момента има образувани шест следствени дела, по които работят следователи от ОДМВР-Перник, и две дознания, по които работят разследващи полицаи от РУ-Радомир, за извършени престъпления в община Радомир.

За пореден път Ви съветвам да не ставате съучастници, приемайки за несериозни подадените от мен сигнали до Вас, тъй като по един от тях е образувано следствено дело, а по друг мой сигнал до Вас се извършва предварителна проверка от полицията.

За мен е известно каква ще бъде реакцията на председателя на Общински съвет-Радомир, получавайки този сигнал и откривайки следващата сесия, но смятам за свой граждански дълг да подам и този сигнал.

Действително този сигнал не е разглеждан на общинската сесия с оправданието, че е късно получен, като съветници са обещали да се разгледа на предстоящата сесия. Аз ще проследя случая и ще подам официално този материал на прокуратурата и на областния управител”, заявява адв. Божкова.

Spread the love