Дупничанинът Илиян Илиев натръшка трима от по 120 кг от Беларус, Турция и Гърция, спечели златен медал от параолимпиада, удари премия 50 бона, яхиновецът Христо Павлов грабна бронза

Filed under: Дупница |

 

173-01-01 photo 1  copyДупничанинът Илиян Илиев грабна златото на параолимпиада за нечуващи в София. Това е петият световен успех на изтъкнатия дупнишки спортист. Пътят към златния медал за Илиян премина през битки с представители на Беларус, Турция и Гърция. В горещите схватки на тепиха трима от най-добрите борци на Беларус, Турция и Гърция бяха натръшкани на тепиха и дупничанинът спечели убедителна победа в категория 120 кг борба класически стил.

173-01-01 photo2  copyВ олимпиадата взеха участие представители на над 10 страни, включително Индия и Казахстан.

Вторият в олимпиадата Христо Павлов от дупнишкото село Яхиново завоюва бронзово отличия в категория 84 кг.

Състезанието се проведе в залата на ЦСКА в Сафия. Очакваната премия за Илиян Илиев възлиза на над 50 000 лв. Миналата година на световното първенство Илиян си тръгна със същата сума.

173-01-01 photo copy„Изключително съм щастлив, че мога да прославя името на Дупница. Най-важното е човек да вярва, да вярва в Бога, че той дава сили и разкрива възможности. Това, за което мечтая, е в Дупница да бъде разкрита зала и да изградим клуб.

Имам уве­ре­ни­е­то на кме­та Ме­то­ди Чи­мев, че то­ва ще ста­не и уве­ре­ни­е­то го по­лу­чих още пре­ди да встъ­пи в длъж­ност, на­дя­вам се, че не е заб­ра­вил и че об­щи­на­та има дос­та­тъч­но въз­мож­нос­ти за обо­со­бя­ва­не­то на та­къв клуб“, ка­за са­мо за вес­т­ник „Вя­ра“ по­бе­ди­те­лят Или­ян Или­ев. Или­ян Или­ев е един от най-сил­ни­те мъ­же на пла­не­та­та. Той смая уче­ния святq ка­то про­би ле­де­на­та пок­рив­ка от 1,5 м на езе­ро­то Бай­кал и се по­то­пи 5 пъ­ти в смра­зя­ва­ща­та ми­нус 20-гра­ду­со­ва во­да при ми­нус 25 на въз­ду­ха.

„Пре­ди да се по­то­пя в Бай­кал, вли­зах по 5 мин в са­у­на­та на бре­га му при 120 гра­ду­са и та­ка 5 пъ­ти вли­зах и из­ли­зах, а при­я­те­лят ми про­би­ва­ше ле­да, за­що­то во­да­та мно­го бър­зо се пок­ри­ва с лед“, раз­к­ри Или­ян Или­ев.

Не­гов при­я­тел от Ру­сия – Алек­сан­дър Ха­ус­тов, го уве­рил, че е на­пъл­но по си­ли­те му да ре­гис­т­ри­ра ре­корд за Ги­нес с не­ве­ро­ят­но­то си вод­но кръ­ще­ние. Се­га той дой­де в Со­фия, за да го гле­да и да му бъ­де пър­ва мо­рал­на под­к­ре­па от три­бу­на­та на за­ла­та на ЦСКА.

Повече подробности в печатното изднаие

Снимки:

1. Илиян Илиев вдига шампионски ръце заедно със останалите победители в турнира

2. Илиян Илиев получи сибирското си водно кръщение на брега на „Байкал“ при минус 25 градуса след сауна нагорещена до 120 градуса

3. Илиян Илиев (в средата) със приятелите си от Русия Александър Хаустов 3- кратен Олимпийски шампион и Александър Томов 5- кратен Олимпийски шампион на България

Spread the love