Висока оценка от изпита пред ВСС изстреля Николета Карамфилова в Кюстендилския административен съд

Filed under: Кюстендил |

Digimax A50 / KENOX Q2Съдията от районния съд в Кюстендил Николета Карамфилова печели конкурса за място в административния съд, съобщи председателят на структурата Галина Стойчева. 

Подробности в печатното издание
Снимката: Николета Карамфилова

Spread the love

5 коментара за: Висока оценка от изпита пред ВСС изстреля Николета Карамфилова в Кюстендилския административен съд

 1. А датите са без значение, законът е от 2007.

  Пламен
  2015/март/21 at 3:43 AM

 2. Палячовци!!!

  Пламен
  2015/март/21 at 3:41 AM

 3. Не искам да гадая върху какво са я изпитвали…

  Пламен
  2015/март/21 at 3:36 AM

 4. КПА да разкара това недоразумение, докато е време!

  Пламен
  2015/март/21 at 3:32 AM

 5. Кошмар за „клиентите“ и. Тая не познава законите. Вижте това:http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=E5B2AvKU4AA%3D , а после и това, на РАС, което е окончателно и по смисъла на закона „прецедент“ :
  По дефиницията на чл.6 от ЗАНН административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред. С оглед на това, не всяко неизпълнение на задължение съставлява административно нарушение, а само тогава когато с конкретното деяние лицето не е изпълнило свое лично, законоустановено задължение (действие или бездействие), което произтича пряко и непосредствено от разпоредбата на нормативния акт и което е изрично обявено за наказуемо с този акт. В процесния случай лицето е санкционирано за това, че не е изпълнило задължението си по чл.190, ал.3 от ЗДвП, според който наложеното наказание „глоба“ се заплаща в едномесечен срок от влизането в сила на наказателното постановление или съдебното решение или определение на съда при обжалване. Систематичното и логическо тълкуване на тази разпоредба сочи, че тя е разположена след като са изчерпателно изброени санкционните норми, в нея не се предвижда наказание, налагано по административен ред и тя е свързана с изпълнението на влезлите в сила наказателни постановления. Неплащането в срок на наложените глоби е обвързано с други неблагоприятни за дееца последици – невъзможност да си възстанови евентуални отнети му контролни точки (чл.158, ал.1, т.1 от ЗДвП), а така също и опасност да от налагане на принудителна административна мярка „временно отнемане на свидетелството за управление“ на основание чл.171, т.1, б.“д“ на водач, който управлява моторно превозно средство в нарушение на разпоредбата на чл.157, ал.8 от ЗДвП – до заплащане на дължимата глоба. Според цитираната норма наказателното постановление заменя контролния талон за период от един месец след влизането му в сила. След този период лицето управлява моторно превозно средство в нарушение на установения ред. В случая жалбоподателят е бил санкциониран с издадени фишове. Съгласно чл.186, ал.7 от ЗДвП глобата, наложена с фиш, следва да се заплати в 7-дневен срок от датата на издаването на фиша, след което законът приравнява този акт на влязло в сила наказателно постановление, ведно с всички произтичащи от това последици, включително и посочените по-горе.
  Въз основа на така изложеното съдът намира, че неплащането на наложени глоби за нарушения на ЗДвП не съставлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН, тъй като законодателят не е обявил това деяние за наказуемо, а е регламентирал други последици от противоправното бездействие на водачите. Противното би довело до разширително тълкуване на закона, което е в противоречие с основните принципи на наказателното право и не може да бъде споделено. С оглед на това оспореното НП, с което е ангажирана отговорността на касатора за това деяние се явява незаконосъобразно и следва да се отмени.

  Р Е Ш И:

  ОТМЕНЯ решение №68/23.10.2012г., постановено по АНД №187/2012 год. по описа на Кубратския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
  ОТМЕНЯ наказателно постановление №235/31.05.2012г. на началник група „Охранителна полиция“ към Районно управление „Полиция“-гр. Кубрат, с което на Ф. Ф. Х. от с. К., обл. Р. на основание чл.185 от ЗДвП за допуснато нарушение на чл.190, ал.3 от същия закон е наложена глоба в размер на 20.00 (двадесет) лева като незаконосъобразно. Р Е Ш Е Н И Е
  № 12

  Гр. Разград, 07 февруари 2013 год.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  РАЗГРАДСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в публично заседание на седемнадесети януари две хиляди и тринадесета година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА КОВАЛАКОВА- СТОЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: 1.МАРИН МАРИНОВ

  2. ДИАН ВАСИЛЕВ Трагедия…. и комедия!!!!

  Пламен
  2015/март/21 at 3:25 AM