Община Банско приключва успешно проект съвместно с община Кройдън

Filed under: Банско |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333333333 copy

publikacia-viara -2 april  IMG_4146Община Банско има удоволствието да ви покани днес от 11 часа в апарт хотел „Лъки” Банско на закриваща конференция по проект„Идентифициране и внедряване на добри практики в областта на управлението на човешките ресурси чрез обмяна на опит и практически знания между община Банско и община Кройдън”, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в  изпълнение на договор № 10-25-8/06.06.2012г., с Министерството на финансите.

По проекта бяха заложени и изпълнени следните дейности:

Дейност 1– Организация и управление на проекта;

Дейност2 Съвместно провеждане на проучвания и разработване на анализи в община Банско и община Кройдън на съществуващите механизми за професионална реализация, за честни и прозрачни процедури за израстване в кариерата, за равни възможности за мъжете и жените, за привличане на хора в неравностойно положение на работа, за иновации и устойчиво развитие в управлението на човешките ресурси;

Дейност 3Идентифициране и трансфер на добрите практики от община Кройдън в община Банско, в областта на атестацията на служителите, подбора на човешките ресурси, дистанционно обучение на служителите, въвеждане на млади специалисти в естеството на работа,организация и управление на обученията и в областта на медиацията относно приложимостта й в управлението на човешките ресурси;

Дейност 4 Съвместно разработване на наръчник и ръководство, съдържащо конкретни практики в отделни аспекти на процеса на управление на ЧР и организиране на обучения за тяхното практическо прилагане с цел повишаване на административния капацитет на община Банско;

Дейност 5 – Организиране на Център за обмен на информация в сферата на човешките ресурси с участие на представители на всички целеви групи, установяване на работни контакти за дискусии, обмен на добри практики и водещ опит с други общини на територията на страната и държави – членки на ЕС;

Дейност 6 – Дейности за информация и публичност;

Дейност 7 – Провеждане на одит за изпълнението на проекта

 

 

 

Spread the love