Пернишка фирма осъди община Дупница за неплатен монтаж на ограда и парапет

Filed under: Актуално от днес,Дупница,Перник |

„Симинвест” прибира 10 бона, завещани като дълг от Братя Галеви и Янев

295-09-81 metodi-chimev121Пернишка фирма осъди община Дупница за неплатени доставка и монтаж на ограда и парапет, извършени според представени фактури през 2010 г., когато общината се управляваше от Братя Галеви чрез кмета Атанас Янев. Състав на Районния съд в Дупница с председател Миглена Кавалова осъди общината по гражданско дело от 2013 г., заведено от фирма „Симинвест” ООД – гр. Перник. Производството е образувано по искова молба на дружеството. Предявеният иск е да бъде признато, че съществува вземане на ищеца за 9938,99 лв. 7199, 81 лв. от сумата представляват неплатена част от данъчна фактура от 17.09.2010 г. на стойност 16 199, 81 лв. Искът включва и 1779, 56 лв. лихва за периода от 28.09.2010 г. до 18.02.2013 г., ведно със законна лихва за времето от подаването на заявлението (18.02.2013 г.) до изплащане на вземането, 179,59 лв. разноски по делото за платена държавна такса и 780 лв. адвокатско възнаграждение.

76-01-Bratya-Galevi-48_2Ищецът твърди, че с ответника са сключили договор за доставка и монтаж на 3.09.2010 г., като ответникът е следвало да заплати сумата по изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) в десетдневен срок след представяне на фактура по заверения от ответника – възложител по договора, сертификат за изпълнена работа, става ясно от съдебното решение. Според твърденията на ищеца фактурата е издадена от него на 17.09.2010 г. и е била подписана от представител на ответника, с оглед на което е следвало да заплати посочената по-горе сума. От дружеството сочат още, че с извършване на частично плащане на фактурата ответникът е признал извънсъдебно задължението си по основание и размер. В законоустановения срок общината като ответник е упражнила правото си на писмен отговор, в който оспорва основателността на иска, сочейки, че задължението на възложителя за заплащане на възнаграждението за изпълнена работа възниква след приемането й. В съдебното решение е записано, че в случая съгласно подписания между страните договор приключването на СМР става с подписването на двустранен протокол, удостоверяващ края на строителните работи, тяхното изпълнение в пълен обем и качество, какъвто не е приложен с исковата молба. Става ясно още, че приложеният сертификат не представлява приемно-предавателен протокол по смисъла на договора, сключен с ищеца. Освен това не са представени протоколи за всеки вид извършена работа, което е задължително съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. От представената от ищеца фактура, макар и да се установи, че същата е осчетоводена, не може категорично да се приеме, че за ответника е възникнало задължение за плащане при наличие само на посочения сертификат, е записано още в съдебното решение. Съдът е установил, че на 3.09.2010 г. между страните са възникнали облигационни отношения, по силата на които ищецът (изпълнител) се е задължил да извърши доставка и монтаж на единична предпазна ограда и поцинкован пешеходен парапет, освежаване на маркировка на пешеходна пътека, а ответната страна (възложител) се е задължила да заплати, след като работата е приета. Сумата се изплаща за количеството на действително извършените и приети работи въз основа на договорените единични цени с представени от изпълнителя и заверени от възложителя протоколи за извършена работа и сертификати. От представения сертификат от 17.09.2010 г. се установява, че подписаните представители на възложител и управителя на дружеството изпълнител след проверка на място са установили, че СМР са завършени и подлежат на заплащане, като стойността им възлиза на 16 199, 81 лв..

Съдът призна за дължими на „Симинвест” от общината 7199, 81 лв. и 1779, 59 лв. лихва и прекрати производството по делото в частта, в която се иска обезщетение за в размер на 179,59 лв. държавна такса и 780 лв. адвокатско възнаграждение. Решението, имащо характер на определение, в частта му, в която се прекратява производството, може да се обжалва пред Окръжен съд – Кюстендил с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му в препис на страните. Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му в препис на страните с въззивна жалба пред Окръжен съд – Кюстендил.

Снимките:

1 Методи Чимев

2 Братя Галеви

 

 

Spread the love