Кметът Георги Икономов: Геопорталът в Банско дава достъп на гражданите до 4021 документа, улеснява ни при вземането на управленски решения

Filed under: Актуално от днес,Банско |

Започва обучението на чиновници, които ще въвеждат новите преписки в цифров вид 

256-08-01  IMG_1443 copy

Община Банско финализира електронния си проект за въвеждане на Географска информационна система. ГИС е съвкупност от софтуер, хардуер, данни, процедури и обучени кадри за създаване, манипулиране, съхраняване, анализ и визуализация на пространствено определени данни.

Системата е събрала в себе си цялата налична информация относно работата на администрацията в областта на териториалното селищно устройство. В тази връзка експертите от фирма „Булплан”, изпълнител на проекта, представиха пред кмета Георги Икономов и служителите от отдел ТСУ новата система. Стана ясно, че за успешното стартиране на портала са сканирани 4021 документа, в т.ч. 2196 разрешения за строителство, 935 удостоверения за въвеждане в експлоатация / разрешения за ползване и 890 документа от преписки по одобряване на подробни устройствени планове. Идентифицирани върху картата са 2524 обекта от регистрите  на служба ТСУ, съответно 1472 разрешения за строителство, 814 УВЕ / РП и 238 ПУП, създадени са нови регистри с въвеждане поединично от сканираните документи, съответно 250 броя ПУП и 807 броя УВЕ, или общо 1057 броя.

256-08-01  IMG_1449 copy

Кметът на Банско Георги Икономов коментира пред присъстващите, че въвеждането в експлоатация на системата ще бъде от изключителна полза не само за служителите в администрацията, но и за гражданите, които ще я ползват, посещавайки общинската електронна страница. „Изграждането на платформата е ключов етап в посока на въвеждането на Комплексното административно обслужване, което е задължителна стъпка към преминаване към електронното правителство на нивото на местната администрация. Това би ускорило работата ни при обслужването на гражданите и би улеснило изключително много ръководството на общината при взимане на управленчески решения при висока степен на информираност”. Той сподели намеренията си за в бъдеще в Геопортала да бъдат въведени и данни за паметниците на културата, категоризираните обекти в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, недвижимата общинска собственост и други.

В края на срещата градоначалникът даде интервю по повод изготвянето на Географската информационна система.

 

ОСНОВЕН

 

Г-н Икономов, в сайта на община Банско е публикувана информация в цифров вид, представляваща опорен план на общината и други разработки, изготвени през Вашия мандат. Това предполагам е в изпълнение на предизборната Ви платформа за прозрачност и информираност към жители, посетители и инвеститори. Какви са Вашите намерения и действия в тази посока? 

– Със започване на работата по изготвяне на Общия устройствен план на общината –ОУПО, за нуждите на анализа на състоянието на териториятавъзложихме опорен план на базата на наличната картна и текстова информация за терени, обекти и други елементи на територията. „Разчитането” на тази информация я направи достъпна за неспециалисти и позволи да се правят автоматизирани справки за различни слоеве като например: по вид собственост, според категориите на земята, горски фонд по раздели, по начин на трайното ползване, по видове инфраструктурна мрежа и т.н.Оценихме потенциала на информацията в цифров вид, полезна както за собствениците в територията,така и за инвеститорите, които търсят най-подходящите терени. Затова и решихме да я „качим” на страницата на общината и така ще постъпим с всяка оцифрена информация, допускаща да бъде за неслужебно ползване. Много по-всеобхватна трябва е информацията за служебно ползване, с която ще се работи във вътрешния интернет на общинската администрация, според регламентирания достъп на всеки от служителите.

 –  Г-н Икономов, каква ще бъде според Вас формата, под която ще предложите тази и впоследствие оцифрената информация?

– Приехме предложението на изпълнителя на задачата– „Булплан” ООД, това да стане чрез изграждане на ГИС платформа  – своеобразно начало на електронното правителство на нивото на местната администрация. Това би ускорило работата ни при обслужването на гражданите и би улеснило изключително много ръководството на общината при взимане на управленчески решения при висока степен на информираност.

 – Каква допълнителна информация имате предвид?

– В хода на работата по ОУПО освен предоставената от нас информация изпълнителят анализира и събрана от него информация – от огледи, от срещи с лица и групи с отношение и очаквания към изготвяния план. Задачата включва изготвяне на картна основа в цифров вид – съчетание между кадастралната карта, с възможност за нейното подменяне винаги с актуалната, и адресната карта на града. Тази основа позволява „привързване” и търсене на информация по номер на имот, по адрес или по име на собственика. В ангажимента на изпълнителя е и обучение на наши служители, които да продължат да въвеждат новите преписки в цифров вид.

В коя община в страната е създадена такава ГИС платформа?

– По наши сведения в София, където от много години се работи в тази посока и естествено за това са отделени много повече финансови средства. В още няколко общини системата я има, но не се поддържа, а и няма толкова пълна информация по устройството на територията.

Spread the love