Областният на Пиринско Димитров разпореди да се заградят пасищата и водопоите в землището на санданското с. Кръстилци заради радиоактивния водопровод

Filed under: Благоевград |

259-07-02   dimitrov

В срок до 10 декември кметът на община Сандански Андон Тотев и кметският наместник на с. Кръстилци да районират и оградят пасищата и водопоите в землището на с. Кръстилци. При необходимост да се забрани използването им с цел гарантиране здравето и безопасността на животните и хората. Това разпореди вчера областният управител Димитър Димитров на кмета на общината и наместника на селото съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за администрацията. Разпореждането е в резултат на констатации от извършено изследване от Националния център по радиология и радиационна защита (НЦРРЗ), гр. София на радиологични показатели на вода за питейно-битови цели от тръба, разположена под каптаж „Хралупата“ в землище на с. Кръстилци от 29.10.2014г.  Изследването е показало, че питейната вода в с. Кръстилци по радиологични показатели обща алфа активност и естествен уран не съответства на изискванията на Наредба №9.

Както „Вяра” писа със заповед на областния управител Димитър Димитров от 5 септември т.г., след сигнал на граждани за замърсяване на водата за питейно-битови цели, беше извършена проверка относно водоснабдяването на селото от междуведомствена комисия с представители на РЗИ-Благоевград, община Сандански и експерти от Областна администрация-Благоевград. Констатирано беше, че водохващането към довеждащия водопровод на с. Кръстилци се е извършвало от изтичаща вода по стоманена тръба от галерия „Хралупата“ – бивша мина за добив на уранов концентрат. Също така междуведомствената комисия е установила, че в землището на селото се отглеждат домашни животни, които имат свободен достъп до водоема, разположен под резервоара за питейна вода. С оглед на констатациите от проверката за лошото качество на водата са уведомени служебните министри Светлана Жекова и  Васил Щонов.

В края на октомври по искане на областния управител РДНСК – Югозападен район извършва проверка по отношение законосъобразното изграждане и ползване на водопровода в с. Кръстилци. Констатациите сочат липса на всякакви строителни книжа – парцеларен план, одобрен проект и разрешение за строеж. В момента на проверката е установено още, че съоръжението не се ползва и е прекъснато на две места. Според кмета Андон Тотев за обект „Водоснабдяване на с. Кръстилци“ община Сандански не е одобрила технически проект и не е издала разрешение за строеж на водопровода. Не са издадени акт за узаконяване и удостоверение за въвеждане в експлоатация.

След изтичане на едномесечния срок ще бъде извършена нова проверка доколко са изпълнени нарежданията на областния за ограждане на пасищата.

Снмката: Димитър Димитров

Spread the love