Кой фалира болницата „Рокфелер“ ЕООД в Града на милионерите: Бизнесменът Валери Китанов: Кметската и болничната управа в Петрич взеха заем от банка в размер на 600 000 лв., следват наказателни лихви и принудително отнемане на имуществото на болницата, над 1 683 000 лв. са дълговете!

Filed under: Актуално от днес,Петрич |

 

На 100 лева активи съответстват 220.93 лева задължения, болницата не може да се разплати с доставчици на лекарства и външни услуги

 

47-06-07-01 612 47-06-07-01- 9

Кратьк анализ на годишния отчет за дейността на МБАЛ „Рокфелер“ ЕООД за 2013 г. и 2014 г., през който период болничното заведение се е управлявало от покойния вече д-р Борис Киров, представи Валери Китанов, който е дясната ръка на Кирил Георгиев от Сдружението за гражданско управление и контрол на община Петрич. Ето какво разкри той за вестник „Вяра”:

47-06-07-01   Благой Калаксъзов почерпи по повод постъпването на новата длъжност

„От отчета за 2013 год., представените справки, ще се опитам да направя малко по-различен анализ от представения от ръководството на болницата. Аналитичните данни са коректно представени, но изводите и пътищата за преодоляване на сегашното трагично състояние на финансите на болницата липсват. Представеният анализ не е задълбочен и пълен. Какво по-точно имам предвид? Приходите и разходите не са анализирани по отделения. От така предоставените цифри не може да се види кое отделение как работи, каква печалба или загуба генерира.

47-06-07-01 mbal

Не е направен анализ и по клинични пътеки. Не се знае коя клинична пътека с колко е недофинансирана. Не са анализирани отделно и задълбочено разходите от лекуване на пациенти, които не са здравно осигурени.

47-06-07-01 Валери Китанов вдясно 08 47-06-07-01 Кирил Георгиев

Не са посочени пътищата – организационни (вътрешни) и нормативно правни за събиране на похарчените средства. Не са показани и анализирани разходите за лекуване на социално слаби, неосигурени пациенти. Не се знаят нормативно правните пътища за възстановяване на направените разходи за лечение. Анализът за спешните пациенти е с две изречения и една цифра. Знае се, че те са били за 2013 година 441 души и толкова. Не се знаят разходите. Не се знаят и нормативно правните пътища за възстановяването им. Какъв извод може да се направи? На ръководството на болницата липсва правна и нормативна експертиза за посочените по-горе проблеми, принципалът община Петрич следва да помогне, като разработи вътрешни наредби; да представи, необходимите правна и финансова експертизи за решаването на:

47-06-07-01 съветници   V zalata prisastvacha i vsichci selsci upravnici-na zaden plan
– здравно неосигурени пациенти
– социално слаби и неосигурени пациенти
– спешни пациенти.
Анализът на счетоводния баланс, отчетът за приходите и разходите, отчетът за собствения капитал и финансовата загуба показват изключително лош резултат. На практика в края на 2013 год. болницата е във финансова икономическа несъстоятелност и следва да се приемат съответните законодателни мерки съгласно разпоредбите на Търговски закон. От отчета за собствения капитал е видно, че в началото на 2013 година записаният собствен капитал е 1 204 000, другите резерви – 216 000 лева, загубата за 2013 година е 500 000 лева, натрупаната загуба до 2012 година е 2 603 000 лева. Анализът на цифрите показва, че благодарение на реализираната загуба, текуща и от изминали години (2012-2011 год.), собственият капитал е ликвидиран, т.е. липсва и за в бъдеще – 2014 год. и следващите години, следва да се покриват още 1683 000 лева. Задавам си въпроса възможно ли е това. Отговорът е категорично не! Анализът на справката за краткосрочните задължения кьм 31.12.2013 г. на болницата показва: първото полугодие в годините в развитие дългът спрямо 2011 год. се е увеличил с 790 000 лева и през 2013 г. е достигнал 3 082 000 лева, като задълженията към доставчици и клиенти са достигнали 1 836 000 лева. Финансовата задлъжнялост през 2013 год. е достигнала 220,93%, като през 2011 г. е 177, 67%, или разлика, влошаване 43,26%. Прочитът на цифрите показва, че на 100 лева активи съответстват 220.93 лева задължения. Активи означава на прост език, че ако кредиторите си поискат парите за доставените лекарства н външни услуги, болницата не може да се разплати, т.е. на практика тя е фалирала.

47-06-07-01 съветници

На базата на конкретния анализ се виждат учудващи разходи за поддържане на софтуер и оборудване в размер на 154 000 лева!? Моето предложение е този външен разход да се анализира отделно, т.е. да се види по фактура какви са разходите и кои са фирмите, които са издали тези фактури. Не е ли по-изгодно, вместо да са външни, тези услуги да се поемат от специалисти на болницата или общината? Могат да се зададат още много въпроси. Но това може да се направи след конкретния анализ.

От актива на баланса за 2013 год. е видно, че имаме „вземания от клиенти и доставчици“ остатък несъбран от 451 000 лв; „други“ несъбрани от 1000 лева; „касова наличност“ от 86 000 лв. Наличност по разплащателни сметки от 13 000 лева, или общо 551 000 лева. В същото време по искане на принципала община Петрич и ръководството на болница се взе заем от финансово предприятие (банка) в рамер на 600 000 лева. Залогът за този заем е недвижимо имущество, собственост на болницата. Като сравним двете цифри, е видно, че има разлика с по-малко от активите в размер на 49 000 лева. Ако зад посочените цифри на актива: доставчици, каса и разплащателна сметка наистина стоят „реални“ пари, кому е било нужно да се залага недвижима собственост? При реалния фалит на болницата дьлжимите финансови средства няма да стигат да се плаща редовно на банката, ще последват наказателни лихви, след което ще се премине към принудително изпълнение върху имуществото на болницата. Първото решение, което следва да се вземе от принципала, е да се смени залогът на кредита, да се предложи друга формула.

– Първо – срещу недвижимо имущество на общнната;
– Второ – или срещу несъбраните бъдещи активи (доставчици, каса и разплащателна сметка).
За да се получи вторият вариант, следва да се анализират двете позиции „доставчици“ от 451 000 лева. Реални ли са тези вземания, или са от „счетоводен кух обем“. Недоумение буди голямата касова наличност в края на годината от 86 000 лева. Съгласно счетоводните стандарти те не следва да бъдат повече от 1000 лева. Както е показана, следва да се анализира и обясни от какво е!? Не искам предварително да казвам, каквото и да е, само още веднъж повтарям, че вътрешният одит на общината следва да анализира двете позиции:
– вземания от доставчици и клиенти
– касова наличност в лева.
Ще продължа анализа с още два показателя:
Първо: ефективност на приходите. По данни от доклада той е 1,13 лева, което означава, че на 1 лев приходи отговарят 1,13 лева разходи.
Второ: погледнато от страна на разходите, цифрите са, че за 0,89 лева приходи се извършват 1 лев разходи.
И при двата случая разходите за 1 лев приходи са повече. Изводът: колкото по-рано се спре този процес, толкова по-добре за бъдещето на болницата. Очевидно е за приципала – община Петрич, респективно за кмет и Общински съвет, да не чакат, а да разгледат доклада на общинската болница за 2013 год., ако искат, може, без да се обиждат, да прочетат и моя доклад и веднага да вземат решение съгласно изискванията на Търговския закон.
Надявам се, без никой да се обижда, да бъда правилно разбран”.

Снимките:

1 и 2 Сдружението за гражданско управление и контрол на община Петрич.

3 Благой Калаксъзов почерпи по повод постъпването на новата длъжност

4 Болница „Рокфелер“ ЕООД

5 Валери Китанов (вдясно)

6 Кирил Георгиев

7 В залата присъстваха и всички селски управиници (на заден план)

8 Част от съветниците

 

Spread the love