Община Самоков предяви искане за 2 млн. евро компенсация за загубите от „Супер Боровец”, ОбС не прие отчета на „Борико”

Filed under: Самоков |

Съветниците отпуснаха 5400 лв. на БК „Рилски спортист“ за полуфинала на Балканската баскетболна лига и 3000 лв. за участие на „Медени звънчета” в концерт в Гърция

92-02-01

Община Самоков предяви искане за компенсация за загубите по реализиране на проекта „Супер Боровец“ в размер на 2 млн. евро на ОбС сесия вчера. На заседанието бяха разгледани отчетите на общинските фирми и дружества. Направени бяха дебати по реализиране на проекта „Супер Боровец“ и дружеството „Рила-Самоков 2004“, в което общината има участие. ОбС възложи на кмета Владимир Георгиев да предприеме действия за прекратяване участието на общината в дружеството „Рила – Самоков 2004“. След проведени дискусии председателите на правната и на финансовата комисия, председателят на ОбС, представителите на общината в „Рила – Самоков 2004“ адв. Вададжийска и Георги Димитров дадоха предложение за излизане на общината от дружеството. Предложено бе мажоритарният собственик да изкупи апортираните общински земи или да се изплати акционерният дял на общината. ОбС не приема проекта за финансов отчет и отчета за дейността на дружеството. По отношение на отпуснатия заем на TBI към настоящия момент община Самоков, както и всички акционери са претърпели загуби в размер най-малко на банковата лихва върху тази стойност. Тази лихва е в размер на 12% годишно. Общината реализира загуби, еквивалентни на акционерния дял, който е 25%. Съгласно закона акционерите, които притежават поне 10% от капитала, имат право да заведат иск за търсене на отговорност за вреди, причинени на дружеството, в резултат на дейността на всички изпълнителни директори от януари 2012 г., които не са предприели съответните действия. Общината предявява искане за компенсация за загубите в размер на 2 млн. евро.

Отпуснатият заем на дъщерното дружество TBI, обявило несъстоятелност, е в размер на 7,2 млн. евро. По тази причина заемът става несъбираем и мажоритарният собственик „Боровец Инвестмънт“ иска отписване на кредита. Останалите акционери са против това решение и искат да се предприемат всички законни действия за събиране на задължението. Според одиторите на дружеството отписването на заема има единствено отношение към счетоводния баланс, но не изключва правните основания за събираемост на заема. Постъпиха предложения от страна на съветниците община Самоков да бъде обезщетена за загубите от отпуснатия заем.

На сесията общинските съветници не приеха и отчета за дейността на „БОРИКО 2007” АД за 2014 г. поради отсъствие на представители на дружеството.

Сесията продължи с представяне на финансовите отчети и отчетите за дейността през 2014 година на общинските фирми и предприятия. Общинската аптека „Легеартис“, с. Радуил, е в ликвидация и приключва годината със загуба от 10 хил. лв. Балансът на „Самоков консулт“ също е на загуба. Общинското дружество „Мальовица“ отчита за изминалата година завишение на поръчките спрямо предходната и завишение на постъпленията със 7 хил. лв. Приключва годината с положителен баланс в размер на 157 лв. Приходите на Общинско лесничейство са 1 471 735 лв. След приспадане на разходите се отчита печалба от 1 018 000 лв. Нулев отчет за дейността представи и Общинското строително предприятие, което изпълнява ремонти, залегнали в капиталната програма на общината. „Спортни имоти и прояви“ отчете 97 380 лв. приходи и разходи – 433 412 лв. „Маркетинг в туризма и туристическите дейности“ отчита приходи в размер на 920 841 лв. и разходи в размер на 750 084 лв. На БК „Рилски спортист“ за провеждане на полуфинал на Балканската баскетболна лига в зала „Универсиада” бяха отпуснати 5400 лв. Бяха гласувани 3000 лв. за участие на ДВГ „Медени звънчета” в концертна програма в Гърция.

 

Spread the love