БГ професорът Л. Велчев разходи З. Чимева, Е. Йорданова и група туристи от Благоевград по ул. „Сливен” и „Габрово” в Букурещ, поклониха се на гроба на българския Наполеон – Иван Балканоглу, в центъра на града

Иван Балканоглу е тръгнал със своя армия от 5000 души срещу Великите сили, синът му акад. Емилиян е издействал да го погребат в двора на централна църква въпреки забраната, защо българската история мълчи, пита професорът 

Икона подарък от „Ние, жените” краси кабинета на председателя на Демократичния съюз на българите в Румъния

132-01-06  DSC01362

„В Румъния има 3 млн. българи, от които 7000 признават, че са такива, в Букурещ са около 300, от тях 256 казаха, че са българи. За съжаление заради тази политика, която водят българските главатари от 100 години насам, ще изчезнат и те. Моята мисия е да подслонявам българи, да им оказвам помощ. Мисията на дружеството е образователно-възпитателна и културна. Ние пазим паметта на истинските български патриоти, отдали живота си на отечеството”, това заяви председателят на Демократичния съюз на българите, живеещи в Румъния –  проф. Лука Велчев. Той посрещна българска делегация от Благоевград и Дупница в офиса на съюза в центъра на Букурещ.

132-01-06  DSC01389 132-01-06 ПЪРВАDSC01390

Лидерката на „Ние, жените” – Благоевград Здравка Чимева и известната писателка Евгения Йорданова хвърлиха мост за културно сътрудничество с българите в Букурещ. Двете дами, придружавани от певиците от фолклорна група „Бачево”, журналисти и общественици, подариха голяма икона на председателя на Демократичния съюз на българите, живеещи в Румъния –  проф. Лука Велчев, и бутилка с марково вино.

132-01-06  DSC01369

Евгения Йорданова, популярна с името Майка Тереза поради щедрото си и добро сърце, подари на дружеството няколко издания от своята книга „Най-добрият ден”, преведена на няколко езика. Професорът и екипът му посрещнаха с изключително гостоприемство българската делегация.

132-01-06  DSC01367

„Изключително съм щастлив, че сме сред вас. Вие сте хората, които имате една-единствена цел – да откривате български таланти и да съхранявате българщината в сърцето на Букурещ”, каза Евгения Йорданова.

132-01-06  DSC01398 132-01-06  DSC01402 132-01-06  DSC01385

Професорът разкри неподозирани факти, свързани с българската история. Той заведе групата пред уникална паметна плоча – надгробен камък, съхраняващ се в двора на централна църква на Букурещ. Най-отгоре на паметника на чист български е написано „отечество”. Под нея е изваяна една красива дама, която символизира отечество България. Погребаният е човек, който е обичал безкрайно много родината. В лявата страна на паметника има текст на български, а в дясната – текст на румънски. Там е записано „Тук почива Иван Балканоглу – българин от Габрово, роден на 18 януари 1801 г., починал 12 януари 1866 г., награден от рукаво императора с орден св. Станислав”. В задната страна на паметника е издялан самият орден. Веднага възникна въпросът как така е погребан тук 6 години след издаването на забрана да се погребват хора в църковните дворове независимо от техния подвиг. Кой е издал заповед да бъде погребан в центъра на Букурещ, това е 0-вия километър на града.

132-01-06  DSC01378

„Иван Балканоглу е имал син Емилиян Балканоглу, роден 1830 г., който е румънски академик. Той е световноизвестен учен по математика, физика, химия, биология. Академикът си е позволил и е получил разрешение да погребе бащи си в центъра на града. Възниква и въпросът защо един руски император награждава един обикновен българин, за когото българската история изобщо не споменава, макар че този човек е поне равен на Наполеон. През 1853 г. Иван Балканоглу с Христо Мустаков и други българи организират Балкански военен корпус с 5000 души, обучават ги 3 години в селата с българско население около Букурещ и през 1856 г. събират тези 5000 души в село на 15 км от Букурещ и със свещеник, с песни тръгват да защитават интересите на Русия, водят сражения срещу Великите сили – Англия, Франция, Германия, Австрия. Защо българската история мълчи и не казва на никого това нещо? Само Наполеон си е позволил да се сражава срещу Великите сили. Днешното НАТО е по-долу, НАТО не си позволи с нито една велика сила да води сражения, а само с арабски групировки в Ирак и Афганистан, съвсем необразовани, без техника и без средства. НАТО си позволи и със Сърбия да се сражава.

132-01-06  DSC01396

Всички стари църкви в румънската столица имат надписи на кирилица. До 1863 г. в Румъния се е писало на български. Кирилицата се ползва до Първата световна война”, разказа проф. Велчев и заведе групата в заведението, където е работил Балканоглу. „За 9 години той събира пари и от чирак става собственик на заведението. Там той събира българи, албанци, сърби и се сражава с Великите сили. Тук са се събирали и хъшовете и са пеели своите песни”, допълни той. Професорът преведе групата през 15 улици, които носят български имена като „Сливен”, „Габрово”, „Липа”, „Цар Симеон” и др. Всяка една от улиците е действащ хан.

Масите са разположени по средата, а пешеходните зони са в двата края. Всички ханове са построени през 30-те години на 20-и век от българи от Свищов, Габрово… През всички ханове се минава.

Кабинета на професора красят икони, подарени от Варненския митрополит, румънския патриарх и бившия премиер Пламен Орешарски. Подаръкът от „Ние, жените” е последното попълнение в колекцията от икони на професора. Здравка Чимева и Емилия Йорданова поканиха професора и неговия екип на гости в Бачево за няколко дни, където ги очаква богата фолклорна програма.

Снимките:

1 Про­фе­со­рът пре­ве­де гру­па­та през 15 ули­ци, ко­и­то но­сят бъл­гар­с­ки име­на ка­то „Сли­вен“, „Габ­ро­во“, „Ли­па“, „Цар Си­ме­он“ и др.

2 и 3 Подаръците на “Ние жените” вино и икона.

4 Проф. Л. Вел­чев пи­та за­що ис­то­ри­я­та мъл­чи за Иван Бал­ка­ног­лу.

5 Надгробният камък

6,7 и 8 Ли­дер­ка­та на „Ние, же­ни­те“ – Бла­го­ев­г­рад Зд­рав­ка Чи­ме­ва и из­вес­т­на­та пи­са­тел­ка Ев­ге­ния Йор­да­но­ва хвър­ли­ха мост за кул­тур­но сът­руд­ни­чес­т­во с бъл­га­ри­те в Бу­ку­рещ.

9 Ка­би­не­та на про­фе­со­ра кра­сят ико­ни, по­да­ре­ни от Вар­нен­с­кия мит­ро­по­лит, ру­мън­с­кия пат­ри­арх и бив­шия пре­ми­ер Пла­мен Оре­шар­с­ки

10 В офиса на ДС на българите

Spread the love