Обсъждат новата наредба за общинската собственост в Перник, промени и предложения могат да се правят до 29 август

Filed under: Перник |

 

153-07-02-обсъждане наредба 2
Обществено обсъждане на промените в Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество се състоя вчера в Перник. В обсъждането се включиха заместник-кметът Денислав Захариев, председателят на Общинския съвет Иво Савов, представители на общинската администрация и различни институции.

153-07-02-обсъждане наредба
Промените в наредбата са продиктувани от факта, че тя е приета още през 2009 година и оттогава не е актуализирана. До този момент обаче има множество промени в законодателството, включително и в специалните закони, какъвто е Законът за публично-частното партньорство.
Промените са необходими с оглед уреждането на обществените отношения от значим публичен интерес, каквито са например учредяване право на строеж под и над обекти – публична общинска собственост. В съответствие със Закона за публично-частното партньорство се въвежда възможността свободни нежилищни имоти или части от тях – частна общинска собственост, да се отдават под наем без провеждане на публичен търг, тъй като така се дава разширена възможност за участие в различни публично-частни форми на сътрудничество.
„Промените са по-скоро козметични, но и необходими, продиктувани не само от законодателството, но и от самата практика. Част от тях са свързани с провеждането на търгове и конкурси. Досега например не се допускаше участие на кандидат във втори търг, без да е участвал в първия. Сега това ограничение отпада и се дават повече възможности”, коментира заместник-кметът Денислав Захариев.
Своята подкрепа по направените предложения за промени в наредбата изрази управителят на ОП „Пазари” Димитър Дойчинов. По думите му много пъти търгове са пропадали поради невъзможност участникът в тях да се яви лично. Въвеждането на възможността в тръжните процедури да участват упълномощени лица е добра мярка в синхрон и с начините на провеждане на големи държавни търгове и конкурси, заяви Дойчинов.
Наредбата заедно с промените и допълненията към нея са публикувани на сайта на общината. Заинтересованите лица могат да представят свои предложения до 29 август. След това наредбата ще бъде внесена за разглеждане и гласуване в Общинския съвет.

 

 

Spread the love