ОБЯВЛЕНИЕ

Filed under: Сапарева баня |

6666666 copy

ОБЯВЛЕНИЕ

За набиране на потребители за ползване на социалната услуга „Безплатен топъл обяд в община Сапарева баня”, финансирана по процедура за директно предоставяне на

безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016”

 Община Сапарева баня изпълнява проект, който се финансира от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016”.

Осигуреното проектно финансиране е в размер на 33 598.40 лева.

Периодът за изпълнение на проекта е от 1.09.2016 г. до 30.04.2017 год.

     БЕЗПЛАТЕН ТОПЪЛ ОБЯД ще получават 80 нуждаещи се лица, които са изпаднали в неблагоприятно социално положение, разпределени в целеви групи, както следва:

     ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

  1. Основна целева група

1.1 Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за социално подпомагане;

1.2 Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

1.3 Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии и пенсии, несвързани с трудова дейност/.

  1. Допълнителна целева група:

2.1.Лица и семейства, подпомагани по Наредба №РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта;

2.2.Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД);

2.3.Лица и семейства, получили еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, по чл. 10а от ЗСПД;

2.4.Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.

2.5.Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение.

2.6.Конкретни представители от целевата група по т.1., които не са включени в основната целева група на съответната трапезария.

Храната ще се предоставя в Домашен социален патронаж – гр. Сапарева баня, ул. „Германея“ 1, потребителите от другите населени места ще получават топлия обяд в сградите на кметствата. За представителите на целевите групи, които имат затруднения в придвижването и не могат да отидат до Социален патронаж – гр. Сапарева баня за получаване на топъл обяд, ще се организира доставка до дома на потребителя.

Реализацията на този проект е част от целенасочената социална политика, която община Сапарева баня развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.

Допълнителна информация и бланки със заявления – декларации за ползване на услугата „Топъл обяд” може да се получи всеки работен ден от 15.08.2016 г., както следва:

   От 08,45 часа до 17,30 часа в сградата на общинска администрация, ет. 1 – Фронт-офис и в Дирекция „Социално подпомагане”.

Телефон за информация: 0707/ 2-33-78

Spread the love