С решение на съда: Волен Сидеров брои 8000 лв. за неплатени заплати на бившия атакист №1 в Дупница Методи Стойнев

Filed under: Бобов дол,Дупница,Кюстендил |

 

Лидерът на „Атака”-Бобов дол Стоичко Стоянов пред съда: Виновен е депутатът Илиан Тодоров, очи не сме му видели, a Стойнев работи здраво за партията, заслужава си парите

Ñîôèÿ (27 ÿíóàðè 2013) Ëèäåðúò íà "Àòàêà" Âîëåí Ñèäåðîâ çàÿâè ïðåä æóðíàëèñòè â ñãðàäàòà íà ÁÒÀ, ÷å 20-òå ïðîöåíòà îò áúëãàðèòå, êîèòî ñà èçëåçëè äà ãëàñóâàò íà äîïèòâàíåòî, ùå âêàðàò äåáàòèòå ïî âúïðîñà îò ðåôåðåíäóìà îòíîâî â ïàðëàìåíòà.  Ïðåñôîòî – ÁÒÀ ñíèìêà: Õðèñòî Êàñàáîâ (ÅÇ)

Волен Сидеров

Бившият водач на атакистите в Дупница Методи Стойнев осъди лидера на „Атака” Волен Сидеров да му брои 8000 лв. неплатени заплати. Присъдата на Сидеров беше наложена със съдействието на действащия председател на „Атака” – Бобов дол Стоичко Стоянов, който свидетелства срещу началника си.

173-01-02 Методи Стойнев

Методи Стойнев

173-01-02 Стоичко Стоянов

Стоичко Стоянов

„До съда се стигна заради депутата Илиан Тодоров. Той злепостави Методи Стойнев пред Волен Сидеров, изхвърли го от партията, въпреки че Стойнев работи, и при това доста. Той изнесе няколко предизборни кампании, стана общински съветник, направи добра организация, беше и областен лидер, най-редовно ни събираше на събрания – през 10 дни, всеки месец, даваше инструкции, организирахме срещи с хората. Затова смятам, че той заслужава своята заплата. Всяка седмица Илиан Тодоров ми дава обещания, че ще дойде в региона да се видим, но това така и не става.

173-01-02 Милен Попов

Милен Попов

173-01-02

Илиян Тодоров

 

Подробности в печатното издание

 

Spread the love