Кметът Камбитов подписа договор за 586 500 лв. за енергийна ефективност на пожарната в Благоевград, става достъпна и за хора с увреждания

Filed under: Благоевград |

 

178-01-09Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов подписа първия договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Стойността на проектното предложение е 586 500 лв., а срокът за изпълнение е 12 месеца. Проектът касае въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение в сградата на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението – Благоевград и се финансира по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Благоевград”. Проектът е първият от одобрените от Междинно звено и е част от Инвестиционната програма на община Благоевград по приоритетна ос 1 на ОПРР. Проектното предложение предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на РСПБЗН- Благоевград и осигуряване на достъп до сградата на хора с увреждания. Проектът се реализира в резултат на подписано партньорско споразумение между община Благоевград и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерството на вътрешните работи. С реализацията на проектните дейности ще се постигне повишаване на енергийната ефективност и редуциране на енергопотреблението в сградата, предмет на проекта. Настоящето проектно предложение цели да бъдат осигурени и по-добри условия на работа на служителите на РСПБЗН – Благоевград, екологична и енергийно ефективна работна среда и осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение. След реализацията на проекта сградата на РСПБЗН – Благоевград ще постигне клас на енергийна ефективност „В“.

 

 

Spread the love