Община Благоевград с одобрен проект за 9 506 000 лв. за изграждане на социални жилища в IV микрорайон

Filed under: Благоевград |

 

03-02  ra

Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри проектно предложение „Изграждане на социални жилища в IV микрорайон”. То е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и одобрената Инвестиционна програма на община Благоевград. Проектът е по процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.”, Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
Проектното предложение включва изграждането на три сгради за уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение с общо 202 жилища. Тяхната площ е около 50 кв.м.
Общата стойност на проекта е 9 506 000 лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ. Срокът на изпълнение е 24 месеца.

Spread the love