Вдигат такса смет в община Дупница

Filed under: Дупница |

photo_verybig_13677341-620x264

Производство по издаване на общ административен акт открива община Дупница. Общинския съвет да вземе решение, с което да одобри план – сметка на таксата за битови отпадъци за всички населени места в общината за 2017година. Това ще стане на общинско заседание, в което ще се гласува проекто-бюджета на общината за 2017г.

В план-сметката се включват необходимите разходи за услугите, които ще се предоставят през 2017 година по събиране и извозване на битовите отпадъци и тяхното обезвреждане, разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, както и се определя основата за облагане. През 2017 г. размера на отчисленията е завишен с над 30% в сравнение с 2016 г. Това налага промяна в размера на такса битови отпадъци. С увеличението се очаква средствата, които постъпват от тази такса, да възстановят в пълен размер разходите на общината по предоставяне на услугата, а те са :

-Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, осигуряване на съдове за съхранението им, включително торби стикери, съдове за биоотпадъци, за домашно и квартално компостиране за домакинствата и на съдове за разделно събиране за административни сгради, както и за сградите на учебните заведения, болници, за социални услуги, културни институции и др. обществени сгради на бюджетна издръжка – 1 056 300 лв.

Предвидената сума ще бъде изплатена за 36 месеца, чрез разсрочено плащане, като закупуването на съдовете за ТБО и транспортните средства по сметосъбирането и сметоизвозването ще се извършват от ОП „ПО на ТОП” – Дупница.

-Обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоражения,проучване, проектиране, изграждане експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоражения за обезвреждане, рециклиране и компостиране, анаеробно изграждане и друго третиране отчисленията по Закона за управление на отпадаците възлизат на 1 552 240 лв.

-Чистотата на териториите за обществено ползване, почистването на уличните платна, площади, алеи, паркове и др. територии от населените места, предназначени за обществено ползване план-сметката предвижда сумата от – 420 000 лв.

Въз основа на направените разчети за необходимите средства за финансиране на дейностите по предоставяните услуги, свързани с битовите отпадъци, както и актуалните размери на данъчните оценки и отчетните стойности на имотите на физическите и юридическите лица, размерът на таксата се определя според декларираното количетвото на битовите отпадъци.

В зависимост от декларираното количество съдове ( контейнери тип „Бобър”-1,1 куб.м.) и определената от ЗМДТ честота на извозване за година таксата е в размер на 30.11 лв на извозен съд и депонирано количество битов отпадък(контейнер тип „Бобър”), по видове дейности/услуги както следва:

-Сметосъбиране и сметоизвозване в размер на 3.94 лв., съгласно оферта на сметосъбиращата фирма

-Отчисления и обезпечения в размер на 13.50 лв.

– Чистотата на териториите за обществено ползване размерът е 1.60 промила върху данъчната оценка

-Депониране в размер на 0,17 лв., съгласно предвидени разходи за депониране на ТБО, пропорционално на количеството отпадък

-Отчетна стойност на „Бобър” в размер на 12.50 лв., съгласно пазарната цена на съдовете

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят, подробно, с проекта за решение и приложенията към него всеки работен ден от 9 до 17.30 ч. в сградата на Община Дупница.

Подробности в печатното издание.

Spread the love