Кметът Икономов открива процедура по отчуждаване на имоти за изграждане на околовръстна пътна дъга при ул. „Найден Геров“ в Банско

Filed under: Актуално от днес,Банско |

Общинският съвет прие програмата за развитие на читалищната дейност в общината

40-08-01_7247

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Банско бе приета на редовно заседание на Общински съвет – Банско. Тя цели обединяване на усилията за развитие и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, реализиращи културната идентичност на общината. Общинските съветници единодушно приеха постъпилите заявления от председателите на читалищата в гр. Банско и селата Места, Филипово, Кремен, както и от секретаря на читалище „Димитър Благоев“ – гр. Добринище.40-08-01_7251

Актуализиран бе съставът на Наблюдателната комисия при Общински съвет – Банско, като към нея бяха включени обществен възпитател и юрисконсулт. Реализирайки своите функции, комисията осъществява обществен контрол на дейността на местата за лишаване от свобода, подпомага ресоциализацията на лишените от свобода, включително чрез асоцииране на социални услуги на територията на общината, подпомага семействата на лишените от свобода, съдейства за настаняване на работа и битовото устройване на освободените от местата за лишаване от свобода. Годишният план за паша, правилата за ползване на мерите, пасищата и ливадите от Общинския поземлен фонд за 2017 г. и задълженията на община Банско и на ползвателите за тяхното поддържане също бяха приети от местния парламент. Целта на приемането на годишния план за паша, определящ годишното разпределение и ползване на мерите и пасищата в населените места на територията на община Банско, е да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването им от земеделските стопани или техните сдружения, както и да се повишат техните познания при прилагане на добрите селскостопански практики и положителното им въздействие върху околната среда.

Общински съвет-Банско възложи на кмета Георги Икономов да открие процедура по отчуждаване на имоти, частна собственост, за изграждане на околовръстна пътна дъга в района на ул. „Найден Геров“. Имотите, подлежащи на отчуждаване, са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на община Банско през 2017 г.

Spread the love