Проект „Осигуряване на нови работни места за безработни лица във „Ванико“ ООД“

Filed under: Благоевград |

 

333333333333333333333-copyФирма „Ванико” ООД сключи договор на 10.03.2017г. и започна изпълнението на проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общата стойност на проекта е 149 849.48 лв. без ДДС, от които 127 372.06 лв. от Европейския съюз и 22 477.42 лв. национално финансиране.

Настоящият проект „Осигуряване на нови работни места за безработни лица във „Ванико“ ООД“, има за цел: „Да се осигури устойчива заетост, професионалната квалификация и реализация на безработните/неактивни младежи до 29 години в „Ванико“ ООД“. Общата цел на настоящото проектно предложение ще бъде постигната чрез следните специфични цели:

  1. Да се осигурят нови, оборудвани и ефективни работни места на безработни/неактивни младежи до 29 години във „Ванико“ ООД.
  2. Да се осигури професионална квалификация и реализация на новозаетите лица във фирма „Ванико“ ООД.

Осъществяването на общата и специфични цели на проектното предложение ще бъдат постигнати чрез реализирането на следните дейности:

Дейност 1: Организация и управление на дейностите по проекта;

Дейност 2: Осигуряване на публичност и визуализация на дейностите на проекта;

Дейност 3: Осигуряване на оборудване за ново разкритите работни места;

Дейност 4: Селекция и подбор на 12 безработни и/или неактивни младежи да 29 години;

Дейност 5: Осигуряване на заетост на подбраните 12 безработни и/или неактивни младежи да 29 години във „Ванико“ ООД;

Дейност 6: Провеждане на обучение на новонаетите лица за повишаване на професионалната им квалификация по специалност „Машини и системи с ЦПУ“.

Чрез тези дейности ще се постигнат следните измерими резултати:

  • На 12 безработни и/или неактивни младежи ще им бъдат осигурени работни места в сферата на проектирането и производството на резервни части, машини и инструменти за минимум 12 месеца с възможност поне 50% (шестима) от тях да бъдат задържани на работа за още 12 месеца.
  • Ще бъде закупено оборудване за новите работни места на новонаетите служители.
  • Всички 12 новонаети служители ще могат да повишат професионалната си квалификация по специалност „Машини и системи с ЦПУ“.

 

44444444444444444-copy

Определената целева група по проекта e безработни/неактивни младежи до 29 години, търсещи самостоятелно и/или чрез Бюрото по труда работа. Дейностите в настоящия проект ще бъдат реализирани в гр. Благоевград.

Spread the love