Стартира приемът на документи за европейски стипендии в ЮЗУ „Неофит Рилски“

Filed under: Благоевград,Регион |

iuzu-neofit-rilski

Започна поредната кампания за кандидатстване за стипендии по проект „Студентски стипендии – фаза 1” за летния семестър на учебната 2016/2017 г.

За този семестър размерът на стипендията за успех се увеличава от 120 лв. на 150 лв. месечно, а стипендията за специални постижения – от 200 лв. на 300 лв.

Студентите от редовна форма на обучение могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта – https://eurostipendii.mon.bg до 14 май 2017 г. Класирането ще бъде обявено на 05 юни 2017 г.

За „стипендия за успех“ могат да кандидатстват само студенти, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направления (Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г.), които са положили успешно всички изпити по учебен план и средният им успех от предходните два семестъра (за студентите в първи курс – от първия семестър) е не по-нисък от добър 4.00. Кандидатите за „стипендия за успех“ подават попълнен онлайн формуляр и представят уверение за успех, заверено от учебен отдел.

За „стипендия за специални постижения“ могат да кандидатстват студенти, обучаващи се в редовна форма на обучение и положили успешно всички изпити по учебен план с успех от предходния семестър не по-нисък от добър 4.00. „Стипендия за специални постижения“ се предоставя на студенти, обучаващи се по специалности от всички професионални направления, за участието им в научни, изследователски или практически разработки, или в художествено-творчески дейности, което удостоверяват с реализирания проект (копие от самата разработка, статия, публикация, доклад, презентация, снимки и предмети). Всеки студент може да получи до три специални стипендии, ако има съответния брой участия в научни дейности в областта, в която се обучава.

Кандидатстващите за „стипендия за специални постижения“ подават комплект от документи, който включва формуляр, уверение за успех, служебна бележкапо образец, изведена с изходящ №, дата, печат на факултета и подпис на научния ръководител. Във връзка с изискванията на Вътрешните правила на Югозападния университет „Неофит Рилски”, считано от летен семестър на учебната 2016/2017 г., за всяка втора и трета разработка на кандидатите за стипендии за специални постижения в рамките на един семестър, служебната бележка се утвърждава от заместник-декана по научната дейност във факултета.

Класирането за „стипендия за успех“ се извършва по низходящ ред на средния успех на студентите по специалностите от приоритетните професионални направления. Класирането за „стипендия за специални постижения“ се извършва по низходящ ред на средния успех на студентите, като квотите са по факултети и се определят пропорционално на броя на студентите в редовна форма за съответния семестър.

Документите се представят в Учебен корпус №1 на Югозападния университет, стая 114 А от 18.04.2017 г. до 17.05.2017 г. oт 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 до 16.00 ч. Повече информация студентите могат да открият в сайта на Университета www.swu.bgв графа „Стипендии, студентско кредитиране, стажове и мобилност“.

Чрез стипендиите по проект „Студентски стипендии – фаза 1” се цели да се стимулира обучението в приоритетните за страната области на висшето образование и да направи следването на студентите във висшите училища по-достъпно. Стипендиите по проекта допълват и подобряват създадените от националното законодателство възможности за стимулиране на студентите със средствата от държавния бюджет. Независимо от това, дали получават стипендии със средства от държавния бюджет, студентите могат да получават европейски стипендии. С тези стипендии се дава възможност стипендии да получават студентите обучаващи се в платена форма на обучение от държавните университети и студентите в частните висши училища.

 

Spread the love