Трън ще гласува на референдум „Против ли сте общински съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми?“

Filed under: Благоевград |

Областният управител: Никой не е над върховенството на закона

phpixebno_559x

Провеждането на местен референдум в община Трън, с въпрос „Против ли сте Община Трън чрез общински съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми?“, предизвика изключително висок обществен интерес. В навечерието на Гергьовден стана ясно, че областният управител Васил Михайлов, осъществявайки държавната политика на територията на областта, защитаваайки и опазвайки държавната собственост и осигурявайки спазването на законността, както той сам заяви в публичното пространство, обжалва пред Административен съд Перник Решение №64 от Протокол №8 от извънредно заседание на Общински съвет Трън, проведено на 21.04.2017 г., като незаконосъобразно. И допълви: „Така поставеният въпрос за обсъждане и решаване, не е от компетенциите на органите на местно самоуправление, защото засяга държавни интереси и е от национално значение. Подземните богатства, каквито са металните полезни изкопаеми са обявени във Върховния закон на Република България – Конституцията, като „изключителна държавна собственост” /чл.18, ал.1./ Следователно, тяхното управление, ползване и разпореждане е в правата на висшия орган на изпълнителната власт – Министерски съвет, което предполага решаването на подобни въпроси, не от местен, а от национален референдум.

От друга страна, одобряването на устройствените планове от органите на местна власт е уредено в Закона за устройство на територията, където решенията се взимат не по целесъобразност, а по законосъобразност, тоест това зависи единствено от наличието или не, на съответните законови предпоставки – съгласуване на проектите със заинтересованите централни, териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества.

Тази позиция на областния управител е последователна и принципна, от самото начало на възникването на този казус. В действителност при приемането на последното си решение, Общински съвет Трън е отстранил, някои от недостатъците на предишното си решение (№20 от 08.02.2017 г., всъщност отменено в последствие от самия общински съвет), но отново са допуснати съществени нарушения на българското законодателство.

Като областен управител на област Перник, споделям и желанията и интересите на хората от Трънско за благоденствие и просперитет на този чуден край, надявайки се на полезно и балансирано решаване на тези въпроси, но никой не може да поставя под съмнение върховенството на закона” се казва още в позицията на губернатора.

От Административния съд в Перник потвърдиха, че е обрязувано нова дело с номер 220 по описа за 2017 година, по казуса „златодобив в Трънско”. То е от 4-ти май т.г. и е по жалба от областния управител Васил Михайлов срещу Решение №64 по Протокол №8 от извънредно заседание на Общински съвет – Трън, проведено на 21.04.2017 г. за одобряване предложението за произвеждане на местен референдум на територията на Община Трън на 11 юни 2017 г. за отговор на въпроса: „Против ли сте Община Трън, чрез Общинския съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми?“.

Обжалването е с доводи за незаконосъобразност на решението на ОбС – Трън поради неспазване на установената форма, предвид немотивираност на същото, както и поради противоречие на обжалвания акт с материалноправни разпоредби на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Производството по делото е в етап проверка редовност на обжалването.

phpixebno_559x

Spread the love